Partienes alternative budsjett

På gårsdagens formannskapsmøte 8.november la de politiske partiene i Søndre Land fram sine alternative budsjettforslag.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


 

Fra før hadde rådmannen lagt fram sitt forslag til økonomiplan og budsjett på formannskapets møte 25.oktober i år. Det kan du lese her.

Hovedpunkter i forslaget fra Høyre, Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt og Venstre:

 • Ordføreres godtgjøring reduseres fra 95 % til 85 % av stortingsrepresentantenes godtgjøring
       - Påvirker også øvrige den godtgjøringen
       - Innsparing kr 200 000
 • Opprettholder dagens svømmeundervisning – merkostnad kr 100 000
 • Bevilger kr 100 000 til kulturskolen
 • Ønsker utredning i 2024 av innsparingspotensialet ved å sette ut for eksempel vedlikehold av kommunale veger
 • Investeringsprosjektet Brurudbakka skyves ut i tid
 • Ønsker utredning av alternativ til ny bil for hjelpemiddelteknikere

Hovedpunkter i forslaget fra Arbeiderpartiet og Søndre Land Bygdeliste:

 • Tar inn ubrukte lånemidler i finansiering av investeringsprosjekter
 • Fjerner innkjøp av bil til hjelpemiddelteknikere (ønsker leasing eller kjøp av brukt)
 • Utsetter investeringsprosjektet Brurudbakka
 • Reduserer budsjett flomsikring med 20 millioner kroner
 • Endringene i investeringsbudsjettet forutsettes å redusere behovet for låneopptak med 46,5 millioner kroner
           - Beregnet til å frigjøre 4,5 millioner kroner på driftsbudsjettet
 • Avviser innføring av eiendomsskatt – innsparing i 2024 1 million kroner
 • Tar ut 2 lærerstillinger på SLUS – effekt 2024 kr 750 000
 • Reduserer bevilgning til regionalt næringsutviklingsprogram med ytterligere kr 300 000
 • Opprettholder bevilgning til forebyggingstiltaket DRIVE med kr 500 000
 • Bevilger kr 200 000 til ENØK-fond kommunale bygg
 • Bevilger kr 300 000 til lokalt næringsfond
 • Ønsker ikke utredet nedleggelse av Trevatn barnehage
 • Opprettholder lokal forskrift om løpende barnehageopptak – kr 500 000
 • Avviser nedlegging av Odnes skole – effekt 2024 3,8 millioner kroner
 • Minsker foreslått reduksjon av grunnbemanning i skole – effekt kr 400 000
 • Minsker foreslått reduksjon i utgifter til turer i skole – effekt kr 200 000
 • Minsker foreslått reduksjon dagtilbud psykisk helse – effekt kr 250 000
 • Øker budsjettreserve med kr 600 000
 • Ønsker utredet muligheten for å benytte eksisterende bygningsmasse rundt i kommunen (for eksempel Vestsida flerbrukshus) til små bofellesskap
 • Ønsker systematisk presentasjon av avdelinger i kommunen ti politikere og befolkning – starte med rådhuset

Begge forslag legger vekt på 2024. Det er derfor ikke synliggjort konsekvenser for resten av økonomiplanperioden 2025-2027.

Formannskapets sluttbehandling av budsjett og økonomiplan vil skje i møte 22. november. Endelig vedtak skjer i kommunestyret 11. desember.

Her er partienes budsjettforslag:


Publisert: 09.11.2023 08.43.25
Sist endret: 09.11.2023 23.31