Lag sommerskole for skoleelevene i Søndre Land!

Regjeringen har bevilget ekstra midler til sommerskole og Søndre Land kommune har i den forbindelse mottatt kr. 486.900

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Målet med sommerskolen er å gi flere unge en arena der de kan delta i faglige, sosiale og kulturelle aktiviteter i skolens sommerferie. Alle næringsdrivende, lag og foreninger og private arrangører inviteres til å komme med tilbud.

Frist for å komme med tilbud: 13. mai 2021


Foto: Bjørn Stuedal

 

Tilskuddsordningen åpner for at kommunen kan inngå samarbeid med idrettslag, kulturskoler, foreninger, leirskoler osv. tilpasset lokale forhold.

 

Økonomi
Søndre Land kommune har mottatt kr. 486.900 gjennom følgende ordning:
https://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/midler-kommuner/tilskudd-til-nye-og-utvidete-sommerskoletilbud-i-for-bindelse-med-koronapandemien/

Hver arrangør kan levere tilbud om sommerskoletilbud til en totalkostnad på inntil kr. 100 000. Vi anbefaler opplegg som varer minst i 3 dager.

Dette sommerskoletilbudet skal være gratis for deltakerne. Alle kostnader skal dekkes av tilskuddet.

 

Innholdet i tilbudet fra arrangøren

  • Aktivitetstilbudene skal foregå i perioden uke 26-32. Det kan være ukesopplegg med program fra kl. 9-15 eller dagsarrangement som kan være frittstående.
  • Målgruppen er elever på 1.-10. trinn (skoleåret 20/21) bosatt i Søndre Land kommune. Det må oppgis hvilken aldersgruppe/klassetrinn aktivitetstilbudet retter seg mot og maks antall deltakere
  • Bemanningsnormen for grunnskolen anbefales som et minimum for de aktuelle aldersgruppene:

                 - 1.-4. trinn: 15 elever per voksen
                 - 5.-7. trinn: 20 elever per voksen
                 - 8.-10. trinn: 20 elever per voksen

  • Arrangøren må ha en fast base/oppmøtested og disponere egnede lokaler innendørs med nødvendige fasiliteter. Søndre Land kommune kan stille til rådighet ledige kommunale lokaler. Beskriv gjerne ønskede lokaler i søknaden. (NB: pga vaksinering utover sommeren vil kultursalen i rådhuset i Hov være utilgjengelig.)
  • Beskrivelse av det faglige, sosiale og kulturelle innholdet. Aktivitetstilbudet skal inkludere praktiske øvelser, fysisk aktivitet og aktivitet utendørs. Innholdet skal være livssynsnøytralt og ikke-politisk.
  • Kostnader (inkl. honorar, utstyr o.l.) det søkes midler til
  • Kursarrangørene må tilfredsstille kommunens krav til arbeidsavtale, politiattest for ansatte/instruktører og smittevernhensyn. Inngår aktiviteter i vann skal kursledere også ha livredningskurs. Dette koordineres i samarbeid med kommunen.
  • Enkel rapport i etterkant om antall barn som har deltatt, aldersfordeling, bemanning, samarbeidspartnere og erfaring med gjennomførte aktiviteter. Samt enkelt regnskap som viser fordeling av utgifter.

 

Søknadsfrist og kontaktinformasjon
Søknad med ovenstående opplysninger sendes til epost@sondre-land.kommune.no innen torsdag 13. mai kl. 24:00.

Spørsmål rettes til avdelingsleder kultur, idrett og fritid:
Sander Willassen: sander.willassen@sondre-land.kommune.no
Mobil: 975 06 902

 

Behandling av søknader og informasjon til elevene
For å få sommerskoletilbudet på plass før sommeren må vi sette tidlig frist - allerede torsdag 13. mai. Dersom det er mer til fordeling etter dette, vil det være mulig å søke også etter denne dato. Vi oppfordrer til å melde interesse snarest mulig og innen 13. mai.

Søknadene behandles av en styringsgruppe som består av 3 medlemmer fra kommunalområdet oppvekst, kultur og utviklingsenheten.

Svar vil komme snarest mulig etter fristen og innen 19.mai 2021.

Aktører som ønsker å bidra med gratis ferieaktiviteter i løpet av sommeren, utenfor denne ordningen, kan gi oss beskjed. Vi lager en felles informasjon om påmelding som spres til alle skoleelevene i kommunen.


Publisert: 29.04.2021 09.11.38
Sist endret: 29.04.2021 09.11