Dette framkom på det andre utviklingsverkstedet

Det andre utviklingsverkstedet i kommunens regi ble avholdt på Hovlitunet 28.oktober. ca 30 personer deltok.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?Ordfører Anne Hagenborg og plansjef Knut Åge Berge var godt fornøyd med deltakelsen på utviklingsverkstedene.

UTVIKLINGSVERKSTED 28. OKTOBER 2021

Oppsummering av innspill fra gruppene

Her er en oppsummering av gruppearbeidet på utviklingsverkstedet 28. oktober 2021.

Gruppedeltakerne ble bedt om skrive ned sine innspill på lapper. Teksten på lappene ble brukt som utgangspunkt for refleksjon i gruppene. Nedenfor følger en oppsummering av teksten på lappene

1. Hva er de viktigste styrkene og mulighetene for utvikling av et bærekraftig og klimavennlig næringsliv i Søndre Land?

 • Lave boligpriser
 • Ledig bygningsmasse
 • Bygningsmasse med stor kulturverdi
 • Lav arbeidsgiveravgift
 • Sentral beliggenhet på Østlandet
 • De menneskelige ressursene
 • Skogressursen: Trevirke, treskurd, vilt, horn, pels.
 • Skogen og utmarka som grunnlag for turisme
 • Jordbruksressursen: Kjøtt, bein skinn, grønnsaker og andre matprodukter
 • Fjorden som ressurs og grunnlag for turisme
 • Mineralressurser i form av stein og grus
 • Stor tetthet av kunstnere / musikere
 • Store kompetanseressurser i regionen
 • Søndre Land ligger på veien mellom store befolkningskonsentrasjoner og store hytteområder
 • Skogbrukskulturen
 • Tanken om batterifabrikk er forankret i lokalsamfunnet
 • Masse arealer
 • Ikke eiendomsskatt
 • Bredbånd
 • Ja – kommune
 • Naturen - beliggenheten

 

2. Hva er de største utfordringene?

 • Skaffe (risiko) kapital til å utvikle ny næring
 • Framføring av infrastruktur til Hasvalsætra
 • Utbedring av vegnettet innover mot Oslo
 • Å finne de gode forretningsideene
 • Visjoner
 • Ta i bruk planer som ligger i skuffen
 • Mangler Infrastruktur. Næringstomter, Veg, bredbånd og bussforbindelse
 • Historien og tradisjonene
 • Byråkrati. Planer tar for lang tid
 • Negativitet. Møter ikke nye etablere
 • Økonomi
 • Mangler en politisk kremmerånd
 • Går for sakte
 • Kapasitet

 

3. Forslag til konkrete strategier og tiltak for næringsutvikling og flere arbeidsplasser

 • Fruktdyrking
 • Videreføre Søndre Land som en institusjonskommune
 • Satse på grønnsaksdyrking
 • Bruke Randsfjorden til lavterskel-arrangement. Båtutleie
 • Trampolinepark, aktivitetssenter, villmarksafari. Noe tiltrekker seg langveisfarende
 • Leirskole som også brukes til arrangementer
 • Fellesmarked / nettbutikk med varer fra lokale produsenter
 • Utvikle skogbruksnæringen
 • Solcelle – anlegg på Hasvalsætra
 • Småskala næringsutvikling i jordbruket
 • Gjenbruk og sirkulær økonomi som forretningskonsept
 • Ta oppgjør med en mentalitet om at det ikke skjer noe i Søndre Land. Skape stolthet og tro på egen kapasitet. Det vil gi grunnlag for nyskaping
 • Lage et skogmonument i Hov sentrum
 • Nytt slagord: «Land i smørøyet»
 • Utvikle ny virksomhet på Grimebakken
 • Se på grønne næringer som en mulighet – ikke et problem
 • Nye generasjoner med miljøengasjement kan tenkes å ville flytte fra by til bygd
 • Bolig kan godt komme før arbeid. I framtida tar folk med seg arbeidet hjem
 • Økolandsby
 • Ta en posisjon som handelsstedet på vei til hytta. Tilbud av varer basert på lokal produksjon

 

 • Kommunisere med kommunen
 • Dialog og samarbeide mellom næringsaktører hverandre
 • Mindre import av arbeidskraft
 • Kommunen må legge til rette slik at de som vil etablere seg kommer raskt i gang
 • Godt skole- og barnehagetilbud
 • Gode fritidstilbud som svømmehall, skiløyper, Pump-track
 • Skifte slagord. Lage noe levende og oppmuntrende
 • Start – Up, næringslivs HUB, gründerverksted
 • Utvikle teknologisamarbeidet med NTNU – Gjøvik
 • Gründeropplæring
 • Bevilge oppstartkapital, redusere avgifter og følge opp med rådgiving
 • Gi rom for ny næring: Ferdigregulerte næringstomter, rask saksbehandling
 • Gi lettelse til innovatører
 • Forenkle skjemaer. Mindre byråkrati
 • Se til Ringsaker
 • Imøtekommenhet
 • Kompetanse på næring
 • Se på Raufoss næringspark
 • Promotere kommunens næringsliv

 

 

4. Forslag til konkrete tiltak for utvikling av et miljø- og klimavennlig lokalsamfunn i Søndre Land

 • Søndre Land er relativt spredtbygd, og klimavennlig som det er
 • Utvikling av kompetanse
 • Flerfunksjonell bruk av jernbane
 • Mer kompetanse på bioenergi
 • Styrke kollektivtrafikken. Gjenopprette jernbanen
 • Kommunen kan tilrettelegge og skape gode holdninger
 • Etablere museum / park / læringssenter med i utgangspunkt i jord- og skogressursene i kommunen
 • Satse på solcelle
 • Utvikle sykkel- og gangveier, lage aktiviteter knyttet til sykkel. Sykkelvei på jernbanetraseen
 • Viktig med positive holdninger i kommunen
 • Bistand til næringslivet
 • Bruke lokale næringer

 


Publisert: 29.10.2021 14.58.13
Sist endret: 22.02.2022 15.54