Styringsdokumenter og planer

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kommuneplan

Kommuneplanen skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Kommuneplanen fastsetter kommunens mål og strategiske valg både som samfunnsutvikler, tjenesteleverandør og arbeidsgiver. De tiltakene som skal gjennomføre i tråd med strategiene innarbeides i kommunedelplaner, temaplaner og kommunens 4-årige økonomiplan med handlingsprogram. 

Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel.

Kommuneplanens samfunnsdel for Søndre Land for perioden 2014-2026, ble vedtatt av kommunestyret i september 2014.

Søndre Land - Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2026

Kommuneplanens arealdelen består av et kart med bestemmelser for bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser i hele kommunen. Kommuneplanens arealdel ble sist vedtatt i 2016 og er rettslig bindende for alle arbeider og tiltak som omfattes av loven.

Kommuneplanens arealdel og gjeldende reguleringsplaner er å finne i kommunens Web-innsyn her.  Her ligger både kart og  plandokumenter.

Kommunedelplan kulturminner og kulturmiljøer for Søndre Land kommune 2019 - 2029

Kulturhistorisk stedsanalyse Hov sentrum. Underlag for kulturminneplanen og avgrensning av kulturminnet Hov sentrum.

Plan- og bygningsloven § 10-1 sier at kommunestyret minst én gang i hver valgperiode skal utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien skal omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til utviklingen av kommunesamfunnet. Det gjelder både langsiktig arealbruk, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden. Forenklet kan man
kalle planstrategien for en ”plan for planleggingen”.

Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer

Planstrategi 2016-2019

Temaplaner helse- omsorg og velferd

Strategisk plan for hverdagsmestring og velferdsteknologi 2018-2020

Strategi- og handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2016-2019

Kreftstrategi 2018-2021

Demensplan 2017-2025

Plan for psykisk helse- og rusarbeid 2017-2020

Strategi- og handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2016-2019

Rehabiliteringsplan 2015-2018


Publisert: 31.08.2018 12.58.08
Sist endret: 06.01.2021 09.53