Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hva er en høring?

Høringer gjennomføres for at innbyggere, organisasjoner og næringsliv skal få si sin mening og føre kontroll med forvaltningen. Saker blir sendt på høring fordi det er en demokratisk rett for alle å være med å utforme offentlig politikk.

Det er også avgjørende at synspunktene til de som blir berørt blir kjent før det fattes en beslutning. Forvaltningen skal opplyse saker så godt som mulig før den tar en avgjørelse.

Høringssaker kan dreie seg om fremlegg til lover og forskrifter som regulerer folks rettigheter og plikter, organisering av forvaltningen, endring av myndighetsområde eller utredninger.

På kommunens karttjeneste finner du også reguleringsplaner på høring.

Høringene:

Her kan du finne høringene etterhvert som de publiseres:

Reguleringsplan for Lille Odnes boligområde

Formannskapet i Søndre Land kommune vedtok 7.11.2018 i medhold av Plan- og bygningsloven §12 - 10  å legge reguleringsplan for Lille Odnes boligområde ut på 1. gangs høring og offentlig ettersyn, jf. sak 130/18, arkivsak 2016/1445.  Formannskapet vedtok samtidig at planfremmer endret planforslaget før det ble lagt ut til offentlig ettersyn.  Foreliggende planforslag er justert iht. formannskapets vedtak.  Forslagsstiller har for øvrig justert tomtegrensene noe i samråd med Søndre Land kommune.

Høringsfrist er 15. april 2019. Høringssvar sendes epost@sondre-land.kommune.no eller til Søndre Land kommune, Hovsbakken 1, 2860 Hov.

Her er dokumentene i saken:

Oversendelsesbrev forslag til reguleringsplan for Lille Odnes boligområde

V1, 1737 - Detaljreguleringsplan for Lille Odnes boligområde - B9 ( A2_liggende M_1000)28.01.2019

V2, Lille Odnes_Reguleringsbestemmelser_22.02.2019

V3, Lille Odnes_Planbeskrivelse_22.02.2019

V4, 1737 Støyrapport

V5, 1737_Lille Odnes_Rammeplan_VA

V6, Lille Odnes_Oversiktsplan_Rammeplan VA_1408_GH01

V7, Lille Odnes_Oversiktsplan_Rammeplan Flomveg_1408_GH03

V8, 1737_Lille Odnes_ROS-analyse_22.02.2019

V9, ROS Analyseskjema nr.6_Overvann 22.02.2019

V10, ROS Analyseskjema nr. 32_Magnetfelt fra høyspent 22.02.2019

V11, ROS Analyseskjema nr 45 _ Farlige omgivelser 22.02.2019

V12, Planskjema februar 2019

 

Stende hyttefelt

VARSLING OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR STENDE HYTTEFELT, SØNDRE LAND KOMMUNE

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid og iht. § 12-9 varsles offentlig ettersyn av forslag til planprogram for Stende hyttefelt beliggende ved Trevatna. Planarbeidet utføres av Areal+ AS på vegne av Valdres Tomteutvikling AS v/ Øivin Ruen. Grunneier er Magne Stende.

Det avholdes åpent informasjonsmøte i høringsperioden til planprogrammet;

Åpent møte
Sted: Nordre Østbygda Vel, Presterud/ Fuglerudvegen 1
Tid: 30. april 2019 kl. 18:00 – 20:00


Planprosess
Frist for uttalelser settes til: 8. mai 2019
Når uttalelser fra høringsinstansene er mottatt vil ev. bemerkninger bli innarbeidet i planprogrammet og dokumentet vil bli lagt frem for fastsetting i kommunen.
I forbindelse med kommunens behandling av planforslaget, vil planutvalget legge planen ut til offentlig ettersyn i minimum 6 uker. Det vil også da være anledning til å komme med merknader til reguleringsplanen og innholdet i denne. Planutvalget vil ta stilling til alle innkomne merknader før kommunestyret fatter endelig vedtak i saken.

Innspill til planarbeidet sendes: Areal+ AS v/ Hege Ingul på e-post: hege.ingul@arealpluss.no
Eventuelt pr post: Areal+, Storgata 64 A, 2609 Lillehammer
Henvendelser pr tlf: Hege Ingul, tlf 41 85 13 31

Her er dokumentene i saken:

Varslingsbrev

Planprogram

Planskjema

Planinitiativ_referat fra oppstartsmøte

Kart_plangrense_1-2500_A4

Høring av planendringer for Reguleringsplan Fv.247 Nordbergvegen-Skjeskroken

Det informeres med dette om reguleringsendring for Fv. 247 Nordbergvegen-Skjeskroken i Søndre Land kommune.
De fleste endringene ble vedtatt av formannskapet i Søndre Land 12.09.2018.

Vedlagte beskrivelse viser alle endringer samlet, inkludert ferdig plankart.

Merknadsfrist
Merknader sendes skriftlig innen 01 mai 2019 til:
Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010, 2605 Lillehammer
Evt. firmapost-ost@vegvesen.no.
Oversendelsen merkes «Reguleringsendring for Fv 247 Nordbergvegen-Skjekroken, saksnr: 17/196896».
Kontaktperson
Jon Rabben Lundby, planleggingsleder i Statens vegvesen, tlf: 41201179
E-post: jon.rabben@vegvesen.no

Følgebrev Fv 247_Nordbergvegen-Skjeskroken.pdf

Beskrivelse endringer.pdf

Vedlegg 1_Plantegninger.pdf


Publisert: 25.05.2018 13.42.52
Sist endret: 05.04.2019 14.42