Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hva er en høring?

Høringer gjennomføres for at innbyggere, organisasjoner og næringsliv skal få si sin mening og føre kontroll med forvaltningen. Saker blir sendt på høring fordi det er en demokratisk rett for alle å være med å utforme offentlig politikk.

Det er også avgjørende at synspunktene til de som blir berørt blir kjent før det fattes en beslutning. Forvaltningen skal opplyse saker så godt som mulig før den tar en avgjørelse.

Høringssaker kan dreie seg om fremlegg til lover og forskrifter som regulerer folks rettigheter og plikter, organisering av forvaltningen, endring av myndighetsområde eller utredninger.

På kommunens karttjeneste finner du også reguleringsplaner på høring.

Høringene:

Her kan du finne høringene etterhvert som de publiseres:

 Lokal forskrift om vann- og avløpsgebyr i Søndre Land kommune

Med hjemmel i Lov om kommunale vass og avløpsanlegg § 5 legges forslag til Lokal forskrift om vann og avløpsgebyr for Søndre Land kommune ut på høring i tidsrommet 24. april til 1. juli 2019.

Forslaget kan leses her eller fås utdelt ved henvendelse til vårt servicetorg.

Eventuelle spørsmål kan rettes til saksbehandler Johan Slåtsveen på 415 22 987.

Eventuelle merknader merkes med saksnummer 18/386 og sendes til: Søndre Land kommune, Hovsbakken 1, 2860 eller: epost@sondre-land.kommune.no

Her er dokumentet:

Forslag til nye forskrifter

REGULERINGSPLAN FOR KLINKENBERGTOPPEN BOLIGOMRÅDE I HOV

– VARSEL OM OPPSTART OG HØRING/OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANPROGRAM
Formannskapet i Søndre Land vedtok 24. april (behandlingsnummer 41/19, sak 2019/568) å varsle planoppstart samtidig med høring og offentlig ettersyn av planprogram i medhold av PBL §§ 12-8 og 12-9 for reguleringsplan Klinkenbergtoppen boligområde i Hov.
Planavgrensningen er 150 daa. Planforslaget vil, fratrukket verneområder etc., resultere i anslagsvis 50 – 80 boligtomter. Alle med flott fjordutsikt ovenfor Hov sentrum.
Reguleringsplanen er en offentlig plan som fremmes av Søndre Land kommune. Kontaktperson for planarbeidet er Lars Harald Weydahl.

Det inviteres til folkemøte om planforslaget 22. mai kl 18.00 i Kommunestyresalen, Rådhuset.

Dokumentene i plansaken:

Forslag til Planprogram

Saksframlegg

Befaringsrapport - arkeologisk registrering

Høringsfrist er 24. juni 2019. Høringssvar sendes epost@sondre-land.kommune.no eller til Søndre Land kommune, Hovsbakken 1, 2860 Hov.

 


Publisert: 25.05.2018 13.42.52
Sist endret: 26.06.2019 09.59