Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hva er en høring?

Høringer gjennomføres for at innbyggere, organisasjoner og næringsliv skal få si sin mening og føre kontroll med forvaltningen. Saker blir sendt på høring fordi det er en demokratisk rett for alle å være med å utforme offentlig politikk.

Det er også avgjørende at synspunktene til de som blir berørt blir kjent før det fattes en beslutning. Forvaltningen skal opplyse saker så godt som mulig før den tar en avgjørelse.

Høringssaker kan dreie seg om fremlegg til lover og forskrifter som regulerer folks rettigheter og plikter, organisering av forvaltningen, endring av myndighetsområde eller utredninger.

På kommunens karttjeneste finner du også reguleringsplaner på høring.

Høringene:

Her kan du finne høringene etterhvert som de publiseres:

Klima- og energiplan 2018-2028

Formannskapet i Søndre Land vedtar i medhold av Plan- og bygningsloven §5-2 og §11-1 å legge forslag til Klima- og energiplan som kommunedelplan ut til høring og offentlig ettersyn med frist for merknader 18.november 2018.

Planen er en revidert utgave av «Energi- og klimaplan for Søndre Land kommune 2011-2020». Den vil ha betydning for både kommunal virksomhet og Søndre Land-samfunnet.

Høringsbrev og planforslag er lagt ut på servicetorg/bibliotek og her:

Høringsbrev Klima- og energiplan Søndre Land kommune 2018-2028

Adresseliste ved høring

Høringsforslag Klima- og energiplan

Vi håper på mange gode tilbakemeldinger og synspunkter på forslaget, sendes epost@sondre-land.kommune.no

 

Høring av forskrift om Motor- og luftfartøyferdsel i vann og vassdrag i Søndre Land kommune og Randsfjorden

Bakgrunn:
Kommunene rundt Randsfjorden har blitt enige om å lage en felles forskrift som regulerer motor- og luftfartøyferdsel på Randsfjorden (Del B).
Forslaget som sendes ut til høring har tatt opp i seg noen av de innspillene kommunene fikk på møtet i februar i år. I tillegg har den enkelte kommune laget forslag til lokal forskrift som gjelder øvrige vann og vassdrag i kommunen. (Del A)
Begge forslagene ligger inne i en forskrift, som den enkelte kommune nå sender på høring.

Hva ønsker vi med å sende forskriften på høring?
Søndre Land kommune ønsker å få din/deres mening som tilbakemelding på hele forskriften, både del A som gjelder Søndre Land kommune, og del B som gjelder Randsfjorden.
Tilbakemelding sendes helst på e-post til anette.sand@sondre-land.kommune.no, eller i brevs form til Søndre Land kommune, Hovsbakken 1, 2860 HOV.

Høringsbrev med forslag til forskrift vil bli sendt ut fra alle Randsfjordkommunene i løpet av oktober 2018.
Felles frist for å sende inn høringsuttalelse er satt til: 31.12. 2018.

Vedlegg:
Til mottakere på vedlagte adresseliste høring okt-18

Forskrift om motorferdsel i vann og vassdrag skisse del A og B Søndre Land kommune til høring oktober 2018

 

I medhold av plan og bygningsloven kapittel 11 legger Søndre Land kommune ut forslag til ny Hovedplan for vann og avløp til offentlig ettersyn. Planen i sin helhet kan leses på Søndre Land kommune sin hjemmeside (se under), eller fås utdelt i servicetorget på rådhuset. 

Frist for eventuelle merknader bes være oss i hende innen 15.09.2018, og sendes Søndre Land kommune, Hovsbakken 1, 2860 Hov eller: epost@sondre-land.kommune.no

Her kan du lese planen:

Hovedplan for vann og avløp 2018-2028

PLANENDRING Fv.247 mellom Rådyrvegen og Skjølaasvegen 328

Høring og offentlig ettersyn:

Statens vegvesen har lagt til høring og offentlig ettersyn forslag til planendringer av gjeldene reguleringsplan Fv.247 Hov-Hasvoldsæter.

Frist for merknader er satt til 3.juli 2018.

Informasjon i vedlagte dokumenter:

Fv247_følgebrev offentlig ettersyn av planendring

Endringsnotat

Prosjekttegning X01-03 revidert

Planhefte mai 2015 Vedtatt plan

Utvidelse av Skjellingshovde naturreservat

Høring - utvidelse av Skjellingshovde naturreservat i Søndre Land, Nordre Land og Sør-Aurdal

Fylkesmannen i Oppland har  sendt på høring forslag om vern av ti områder som naturreservater i Oppland.  Ett av områdene har beliggenhet i Søndre Land kommune.

Høringsfrist er satt til 13.august 2018.

Her er høringsdokumentene:

Verneplan for skog

Følgeskriv av 07.06.18 fra Fylkesmannen i Oppland

Adresseliste

Reguleringsplan for Grevsjølia

Kommunestyret vedtok i møte 18.06.2018 saksnr 36/18 reguleringsplan for Grevsjølia hyttefelt på Fluberg vestås.  Dokumenter fremgår her på kommunens nettsider (se under). Vedtaket kan, etter forvaltningsloven § 28, påklages med tre ukers frist, dvs. innen 16. juli 2018.

Her er plandokumentene:

V1, MERKNADSBEHANDLING GREVSJØLIA ETTER 1. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN

V2, GREVSJØLIA PLANKART

V3, GREVSJØLIA PLANBESTEMMELSER

V4, PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING

V5, VA-PLAN

V6, VEDLEGG TIL VA-PLAN, KART

V7, RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

V8, REGISTRERING AV BIOLOGISK MANGFOLD I GREVSJØLIA

Reguleringplan for parkering ved Søndre Land Idrettspark

1. GANGS HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV REGULERINGSPLAN FOR PARKERING VED SØNDRE LAND IDRETTSPARK

I medhold av PBL § 12 – 10 vedtok formannskapet i Søndre Land kommune å legge reguleringsplan for parkering ved Søndre Land idrettspark ut til høring og 1. gangs offentlig ettersyn, jf. sak 82/18 i møte 20.06.2018. 

Høringssvar sendes epost@sondre.land.kommune.no eller Hovsbakken 1, 2860 Hov. Grunnet ferieavviklingen er høringsfrist 1. september 2018.

Her er dokumentene i saken:

V1 - Plankart

V2 - Planbestemmelser

V3 - Planbeskrivelse

V4 - Normalprofil fylkesveg, gangveg og parkeringsplass

V5 - Krysningspunkt og innkjøring

V6 - ROS-analyse

 

 


Publisert: 25.05.2018 13.42.52
Sist endret: 02.10.2018 14.51