Høringer og kunngjøringer

Her finner du aktuelle høringssaker

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


 

Flomveg C

Formannskapet vedtok i møte 8. mai med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 12 - 10, å sende forslag til reguleringsplan for Flomveg C - Hov sentrum på høring og legge planforslaget til offentlig ettersyn, slik det fremgår av vedlagte plandokumenter.

Vedleggene finner du her: Detaljreguleging for Flomveg C, Hov sentrum  

Reviderte planbestemmelser per 14.05 finner du her

Høringsfrist er: 20. juli, innspill sendes til Emma.h.gamme@norconsult.com med kopi epost@sondre-land.kommune.no

 Utgåtte høringsfrister:

Reguleringsplan for Skøien massetak kunngjøring av vedtak om endring av plan

Søndre Land kommune vedtok endring av reguleringsplan for Stende hyttefelt iht. PBL 12 – 14 i formannskapets møte 20.03.2024. Reviderte plandokumenter og mulighet for evt. klage på vedtak fremgår i vedlagte brev og i lenker i brevet til aktuelle dokumenter:

Reguleringsplan for Skøien massetak - kunngjøring av planendring

Reguleringsplan for Stende hyttefelt
kunngjøring av vedtak om endring av plan

Søndre Land kommune vedtok endring av reguleringsplan for Stende hyttefelt iht. PBL 12 – 14 i møte 4.10.2023. Reviderte plandokumenter og mulighet for evt. klage på vedtak fremgår i vedlagte brev og i lenker i brevet til aktuelle dokumenter:

Reguleringsplan for Stende hyttefelt - kunngjøring av planendring

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid flomveger i Hov sentrum

Se under "Aktuelt" på framsida eller klikk her.

Endring av skolekretser

Forslag om å innlemme Vestsida i Odnes skolekrets

Formannskapet vedtok på sitt møte 21.02.24 å legge et forslag om endring av skolekretser ut på høring i 3 uker.

Endringen går ut på å legge Vestsida inn under Odnes skolekrets. Begrunnelse for dette er at det er på Odnes skolestartere fra Vestsida blir tildelt plass. Det har praksis vist de senere år.

Dersom du ønsker å uttale deg i denne saken er kommmun glad for å motta dine synspunkter. Du kan sende oss dette på epost til denne adressen:

epost@sondre-land.kommune.no


eller i posten til:

Søndre Land kommune
Hovsbakken 1
2860 Hov

Det går også an å levere dette i servicetorget/biblioteket.

Fristen er tre uker. Det vil si: 8.mars 2024 


Her kan du lese dokumentene i saken:

Reguleringsplan for Skøien massetak

Høring av planendring iht. PBL § 12 - 14.

Du kan lese mer om saken under "Innsyn"

Høringsfrist
Forslag til planendring av reguleringsplan for Skøien massetak legges med dette ut til til høring i 3 uker.
Merknader til planendringene sendes Søndre Land kommune, Hovsbakken 1, 2860 HOV eller på e-post til epost@sondre-land.kommune.no innen høringsfristen 27. november 2023.

Forskrift "Godtgjøring til folkevalgte" lagt ut på høring

Formannskapet har lagt forslag til forskrift om godtgjøring til folkevalgte ut på høring.

Formannskapet i Søndre Land vedtok på sitt møte 04.03.23 å legge forskriften "Godtgjøring til folkevalgte i Søndre Land kommune" ut på høring. 

Det er kommuneloven som krever at godtgjøringsreglement for folkevalgte i kommunene skal vedtas som en forskrift og legges ut på høring slik at innbyggerne skal ha muligheten til å uttale seg om forskriften før den sluttbehandles i kommunestyret. Loven krever at høringsfristen skal være minimum seks uker.

Dersom du har merknader til forskriften kan du sende dem skriftlig til epost@sondre-land.kommune.no eller pr post til:

Søndre Land kommune
Hovsbakken 1
2860 Hov

Høringsfrist 18.11.2023

Her kan du lese forslaget til forskrift:

Forslag til forskrift om godtgjøring til folkevalgte i Søndre Land kommune

Kommunestyret har vedtatt reguleringsplan for Grettejordet

Vedtak av reguleringsplan for Grettejordet, planid 0536073
Kommunestyret i Søndre Land vedtok reguleringsplan for Grettejordet i møte 18.september 2023, jf. sak 58/23. Planen er vedtatt i medhold av plan- og bygningsloven § 12 – 12.

I medhold av Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) § 21 og matrikkelforskriften § 51 vedtok kommunestyret følgende vegnavn i det fremtidige boligfeltet:  Øverjordet, Panoramavegen, Raudstuguvegen og Grettejordet.   

Plandokumentene er tilgjengelige her.

Iht. forvaltningsloven §§ 28 og 29 er det tre ukers klagefrist på vedtakene. En eventuell klage sendes:

epost@sondre-land.kommune.no eller

Søndre Land kommune
Hovsbakken 1
2860 Hov

Klagefrist er tre uker fra kunngjøring: 14.10.23.

Plankart:

Krav om vilkårsrevisjon for Randsfjorden og Dokkavassdraget 2023

Kommunene Nordre Land, Søndre Land, Gran og Jevnaker ønsker å invitere alle som har interesser i og rundt Randsfjorden til å sende inn høringsuttalelse til:

Randsfjordforbundet ved sekretær Kristine Heistad kristine@dokkadeltaet.no innen 27.08.2023.  

Vi ønsker oss synspunkter på de framsatte kravene (se vedlegg), og om noen ønsker å fremsette andre krav, eller utdype eksisterende krav.

Synspunktene kan for eksempel angå om foreslåtte tiltak bør endres, om det bør innføres nye avbøtende tiltak som kan bedre miljøforholdene, eller om kunnskapen om de aktuelle problemstillingene er god nok til at saken kan avgjøres.

Det er viktig at synspunktene begrunnes og legg gjerne ved bilder der det er hensiktsmessig.  

Arbeidsgruppen vil på vegne av kommunene gjennomgå kravene og synspunktene vi mottar, sammenstille disse med allerede framsatte krav og på bakgrunn av dette utarbeide et felles krav om åpning av vilkårsrevisjon for Randsfjorden og Dokkavassdraget.

Kravet sendes til NVE innen utgangen av 2023.  

Høringsdokumentet finner du her:
Høringsdokument krav til vilkårsrevisjon sommer 2023

For arbeidsgruppa i Søndre Land kommune

Anette C. Sand
Anette.sand@sondre-land.kommune.no

 

Reguleringsplan for Grettejordet, planid 0536073 1. gangs høring og offentlig ettersyn

Formannskapet i Søndre Land vedtok i medhold av Plan- og bygningsloven § 12 - 10 å legge forslag til reguleringsplan for Grettejordet ut på 1. gangs høring og offentlig ettersyn med endringer som er innarbeidet i foreliggende planforslag.

I medhold av Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) § 21 og matrikkelforskriften § 51 vedtok formannskapet i samme sak å legge frem følgende forslag til vegnavn i boligfeltet for høring (se kart vedlegg V17):

 • Øverjordet - adkomstveg.
 • Panoramavegen - samleveg
 • Rødstuevegen - adkomstveg
 • Grettejordet - adkomstveg

Formålet med planen er å legge til rette for sentrumsnær boligutbygging i Hov, Søndre Land kommune. Boligutbyggingen vil oppføres i form av blokkbebyggelse, konsentrert og frittliggende småhusbebyggelse, samt tilhørende infrastruktur, uteoppholdsarealer, veier og parkering. Det legges opp til utbygging av rundt 60 - 100 boenheter av varierende størrelser. Boligene vil få gode fellesarealer og uteoppholdsarealer, og det skal legges til rette for grøntområder og god terrengtilpassing av bebyggelsen. Kommunen forutsetter anslagsvis minimum 60 boenheter og en høy utnyttelsesgrad av tomtene, basert på føringer i Gjøvikregionens strategi om Connected Living.  Størrelsen på de ulike reguleringsformålene fremgår i kapittel 4.1 av planbeskrivelsen vedlegg V0.  Planområdet dekker et areal på 43,3 da.  Av dette er 22,9 da bebyggelse og anlegg og 11,3 da samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur.   Mht. Connected Living planlegger Nordbolig å bygge nederste blokk BBB1 nær Hov sentrum (byggetrinn 1) som seniorkollektiv, jf. vedlegg V7.

Reguleringsplanen er et privat planforslag utarbeidet av ANKR-rådgivning på vegne av Nordbolig BEIAS Gruppen AS.

Saksframlegg med plandokumenter finnes i kommunens innsynsportal.

Planforslaget og forslag til vegnavn er annonsert i Oppland Arbeiderblad 29. april med høringsfrist 10. juni. 

Høringssvar sendes Søndre Land kommune, Hovsbakken 1, 2860 HOV eller epost@sondre-land.kommune.no

 

Endring av reguleringsplan for Blåkollen – Rostberget

Formannskapet i Søndre Land kommune vedtok 12. april 2023 endring av reguleringsplan for Rostberget - Blåkollen iht. PBL § 12 - 14.

Se mer informasjon i sak 76/23.

Vedtaket var enstemmig.

Endringen omfatter fire nye tomter til 8 utleiehytter og en tomt til servicebygg (BUH 1 og BUH 2), parkering (f_SP) og turveg (GAA) med adkomst fra Vammen seter (f_SKV 7 og f_SVG). Fire tomter regulert til fritidsbebyggelse, og en vegstubb knyttet til to av tomtene, utgår fra opprinnelig plan og tilbakeføres til friluftsområde (LNFR, Friluftsformål kode 5130).  Opprinnelig plan fra 2003, utarbeidet iht. PBL 1985, erstattes med “ny” plan iht. PBL 2008. 

Rådmannen har foretatt teknisk oppretting av planen etter vedtaket og innarbeidet fylkeskommunens merknad om endring av hensynssone fra H570 til H730, båndlegging etter lov om kulturminner av 1978 for fangstgrop  Merknaden er innarbeidet i plankart og bestemmelser.

Iht. fvl. §§ 28 og 29 er det tre ukers klagefrist på vedtaket etter kunngjøring 22. april 2023.  Eventuell klage stiles til Søndre Land kommune.

Foruten kunngjøringsbrev, kunngjøres planendringen på kommunens hjemmeside under høringer, i kommunens kartinnsyn og annonse i OA.

Høring og invitasjon til møte om melding om ny 420 kV Lillehammer–Gran og søknad om Skyberg transformatorstasjon

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt melding fra Statnett SF om ny 420 kV kraftledning fra Lillehammer til Gran. Meldingen omfatter også to nye transformatorstasjoner i Lillehammer og Gran. Tiltaket berører kommunene Øyer, Lillehammer, Gjøvik, Søndre Land, Vestre Toten og Gran i Innlandet.

NVE har i tillegg mottattsøknad fra Statnett SF og Elvia AS om ny Skyberg transformatorstasjon i Gjøvik kommune, Innlandet.

Høringsfristen for begge sakene er satt til 8. mai 2023.

For mer informasjon se her:

Offentlig høring av melding om ny 420 kV Lillehammer - Gran og søknad om Skyberg transformatorstasjon

Reguleringsplan for Klinkenbergtoppen

1. gangs høring og offentlig ettersyn iht. PBL § 12 - 10

Formannskapet i Søndre Land vedtok 15.3.2023 i medhold av Plan- og bygningsloven § 12 - 10, krav om konsekvensutredning iht. PBL § 4-1 og forskrift for konsekvensutredninger § 6 bokstav b), vedlegg 1 nr. 25. å legge forslag til reguleringsplan for Klinkenbergtoppen ut på 1. gangs høring og offentlig ettersyn.

I medhold av Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) § 21 og matrikkelforskriften § 51 vedtok formannskapet i samme møte/sak å legge frem følgende forslag til vegnavn i det fremtidige boligfeltet for høring (beliggenheten til vegene fremgår på kart i V1, side 44): 

 Klinkenbergtoppen - adkomstveg 

 • Bakkelykkja - samleveg 
 • Røysvegen - adkomstveg 
 • Langveggutua - adkomstveg 
 • Ringenvegen - samleveg 
 • Svingen - adkomstveg 
 • Svennvegen - samleveg (beredskapsveg)

Plandokumentene V1 – V13 er tilgjengelig på kommunens webinnsyn.

Alle dokumenter i saken finner du her.

Planforslaget og forslag til vegnavn er annonsert i Oppland Arbeiderblad 18. mars med høringsfrist 6. mai.  Digitale plandokumenter har vært tilgjengelig på kommunens webinnsyn og hjemmeside under høringer.  Feil i kommunens saksbehandlingssystem medførte imidlertid at det ikke var mulig å varsle høringsparter med brev.

Høringsfristen utvides herved fra 6. mai til 24. mai 2023.

Høringssvar sendes:

Søndre Land kommune, Hovsbakken 1, 2860 HOV eller epost@sondre-land.kommune.no

Detaljregulering Hov sentrum syd (Hovlandsvegen - Grettegutua)

Varsel om oppstart av planarbeid og varsel om oppstart av forhandling av utbyggingsavtale.

Iht. plan- og bygningslovens (pbl) § 12-8 varsles oppstart av detaljregulering for Hov sentrum syd (Hovlansvegen - Grettegutua). Planen vil jfr. Pbl § 12-3 bli utarbeidet som en privat detaljregulering med tilhørende bestemmelser, beskrivelse og utredninger. Forslagsstiller er Vinger AS og Plan1 AS er plankonsulent.

Planavgrensning

Planområdet er ca. 18 dekar og omfatter eiendommene gbnr. 61/59, 7, 17, 22, 45, 46, 48, 52, 54, 60, 83, 55, 56, 90, og deler av 61/59, 97, Randsfjordvegen (Fv34) og Grettegutua.

Området er en del av Hov sentrum og avgrenses av Randsfjordvegen i vest, Grettegutua i nordøst, Hovlandsvegen og gbnr. 59/1 i sør. 

Forslag til planavgrensning er vist på kartutsnitt nedenfor. Planavgrensningen kan bli justert noe underveis.

Formål

Formålet med planen er å tilrettelegge for kombinert formål for forretning, boliger, tjenesteyting og kontor, med tilhørende adkomst, parkering, uteareal og løsninger for myke trafikanter.

Forhold til gjeldende planer

Reguleringsplan – Områderegulering for Hov sentrum (vedtatt 23.06.2014)

Planområdet er regulert til næringsbebyggelse og kombinert forretning, kontor og bolig.

Reguleringsplan for Hov sentrum (vedtatt 19.06.1975)

Det aktuelle arealet (61/7, 61/22 og 61/48) er regulert til boliger.

Forslag til Detaljregulering Hovlandsvegen

Deler av planområdet inngår i planforslaget «Detaljregulering Hovlandsvegen», med hhv. formålene

Bolig/forretning, Bolig, forretning og parkering, Næring, forretning og bolig, Gatetun, Fortau og Vegetasjonsskjerm.

Det er planer om at eksisterende bilverksted innenfor planområdet flyttes til området regulert til fremtidig næringsbebyggelse i forslag til detaljregulering Hovlandsvegen. Dette for å gi mer publikumsrettet virksomhet innenfor sentrumsområdet. Deriblant forretning, og mulighet for boliger.

Konsekvensutredning

Planen er vurdert opp mot Forskrift om konsekvensutredning (KU) av 22.06.17, gjeldende fra 01.07.17. Et planforslag vil være i samsvar med gjeldende kommuneplan, og kommer ikke inn under verken forskriftens 

 • § 6: Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller melding, 
 • § 7: Planer og tiltak etter andre lover som alltid skal konsekvensutredes, men ikke ha melding eller 
 • § 8: Planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn

Det er derfor i samråd med kommunen kommet fram til at det ikke er krav om konsekvensutredning. Aktuelle temaer vil imidlertid bli omtalt og vurdert i planbeskrivelsen.

Utbyggingsavtale

Iht. pbl § 17-4 varsles samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for det aktuelle området mellom tiltakshaver og Søndre Land kommune.

Innspill, samråd og medvirkning

Aktuelle dokumenter finnes på Plan1s hjemmeside: www.p1.no og på kommunens hjemmeside.

Spørsmål og eventuelle innspill til oppstart av planarbeid sendes:

Plan1 AS Gardermoen, Balder Allé 2, 2060 Gardermoen, E-post: eeo@p1.no .

Merknader til oppstart av forhandling om utbyggingsavtale sendes til Søndre Land kommune via e-post til  epost@sondre-land.kommune.no eller som brev til: Hovsbakken 1, 2860 Hov. 

First for å komme med merknader til varsel om oppstart av planarbeidet er 28.04.23. 

Merknader vil bli referert og kommentert når saken legges frem til 1. gangsbehandling. Det blir normalt ikke gitt skriftlig svar på innspillene utover dette. 

Det vil bli mulighet for å komme med innspill/merknader til konkret reguleringsforslag når dette legges ut på høring/offentlig ettersyn før sluttbehandling politisk i kommunen (Planutvalg/Kommunestyre).

Oversiktskart og planavgrensning

Oversiktskart og planavgrensning for Detaljregulering Hov Sentrum Syd

Varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Hov sentrum nord (xl-bygg)

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Hov sentrum nord (XL-bygg) i Søndre Land kommune. Planarbeidet utføres av Areal+ AS på vegne av Hov Eiendom og Utleie AS. Planen er tildelt planid 0536078. Planarbeidet er vurdert av kommunen å ikke være i strid med gjeldende kommuneplan/områdereguleringsplan og det kreves derfor ikke videre utredelser i form av konsekvensutredninger.

Hensikt med planarbeidet

Det skal utarbeides en detaljreguleringsplan for eiendommen som huser XL-bygg (gnr/bnr. 60/292), nabotomta med telekomanlegg (gnr./bnr. 61/61) og kommunens tomt som XL-bygg nå leier (gnr./bnr. 60/159, 60/13, samt del av 60/47). I tillegg kommer nødvendig areal til veg og fortau. Arealene som XL-bygg disponerer er planlagt samlet i ett sammenhengende areal, og det skal legges til rette for oppføring av ny bebyggelse i form av forretningsbygg/lager. Fortau/gang- og sykkelveg legges utenfor dette arealet, langs fv. 247 Stasjonsvegen og fv. 34 Flubergvegen. Hva området med telekomanlegg skal reguleres til avklares i planprosessen.

Byggene på gnr./bnr. 60/292 disponeres i dag av XL-bygg. I tillegg til butikken er det to mindre leiligheter og én større. Forslagsstiller ønsker å justere antall leiligheter i bygget. Dette vil kunne medføre økt behov for parkeringsplasser. Dagens løsning med parkering vinkelrett inn mot bygningen, mellom Sentrumsvegen og bygget, er ikke god nok. Det må derfor ses på alternative parkeringsløsninger i planprosessen.

Planområdet

Planområdet ligger sentralt i Hov og er omgitt av vegene Stasjonsvegen, Flubergvegen og Sentrumsvegen. I tillegg til veger, så innebefatter planområdet i dag eksisterende kombinasjonsbygg med bolig og næring og et eldre telekombygg. Planområdets størrelse er ca. 10,8 daa.

Figur 1: Foreslått planavgrensning

Figur 1 foreslått planavgrensning

 Eiendommer som omfattes av planforslaget

Planområdet omfatter gnr./bnr. 60/292, 60/159, 61/61 og 60/13. I tillegg kommer del av gnr./bnr. 302/29, 60/47 og 303/1.

Figur 2 Flyfoto over planområdet

Figur 2: Flyfoto over planområdet.

Planstatus

Planområdet er avsatt til sentrumsformål, forretninger, telekommunikasjonsanlegg og vegformål i kommuneplanen 2016 – 2026 (figur 3).

Planområdet er i dag regulert til kombinert formål bolig og forretning med tilhørende parkerings- og veiarealer.  Gjeldende reguleringsplan for planområdet er hovedsakelig områdereguleringsplan for Hov sentrum, planid 0536051, vedtatt 23.04.2014. Reguleringsplan for Klinikken, planid 0536071, vedtatt 24.06.2019, erstatter deler av områdereguleringsplan for Hov sentrum.

Figur 3: Planområdet i kommuneplanen.

Figur 3: Planområdet i kommuneplanen.

Planprosess og medvirkning

Informasjon om planen

Planprosessen starter med utarbeidelse av et planinitiativ, der forslagsstiller redegjør for hensikten og omfanget av planen. Dette ble oversendt Søndre Land kommune 27.1.23. På bakgrunn av planinitiativet ble det avholdt oppstartsmøte med kommunen 22.2.23. Det oppfordres til å lese planinitiativet og referat fra oppstartsmøte for mer informasjon om planen. Planinitiativet, referat fra oppstartsmøtet, kart, varslingsdokumenter og andre relevante dokumenter er tilgjengelig på www.arealpluss.no under «ettersyn/varsling». Informasjon om planen vil også være tilgjengelig på https://www.sondre-land.kommune.no, under «høringer».

Frist for innspill ved varsel om oppstart

Kommentarer eller innspill sendes skriftlig til Areal+ AS v/Espen Brustuen: espen.brustuen@arealpluss.no    ev. pr post: Storgata 64 A, 2609 Lillehammer. Kopi sendes til Søndre Land kommune, epost@sondre-land.kommune.no,  ev. pr post til Hovsbakken 1, 2860 Hov.

Når uttalelser er mottatt vil eventuelle merknader bli vurdert innarbeidet i planforslaget. Alle innkomne merknader vil kommenteres i planbeskrivelsen.

Frist for uttalelser til oppstart av planarbeidet er 2. april 2023.

Offentlig ettersyn av planforslaget

Når planforslaget er sendt kommunen for behandling vil administrasjonen legge det fram for vedtak i formannskapet. Formannskapet vil deretter avgjøre om planen skal legges ut til offentlig ettersyn i minimum 6 uker. Det vil også da være anledning til å komme med merknader til reguleringsplanen og innholdet i denne. Kommunen og forslagsstiller vil ta stilling til alle innkomne merknader før det fattes endelig vedtak i saken.

Områdereguleringsplan for Hasvalsætra

Kommunestyret vedtok områderegulerinsplan for Hasvalsætra i møte 31.01.2023.

Kommunestyret i Søndre Land gjorde følgende vedtak 30.01.2023, jf. saksnummer 04/23:

I medhold av plan- og bygningsloven § 12 - 12 vedtar kommunestyret i Søndre Land foreliggende forslag til områdereguleringsplan for Hasvalsætra, Raufoss Industripark Vest, med endringer etter 1. gangs høring og offentlig ettersyn. Områdereguleringsplanen omfatter KU iht. PBL §§ 4 –1, 4 –2, samt forskrift om konsekvensutredning av 1.7.2017 §§ 4, 6 og vedlegg I punkt 24 (næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med bruksareal på mer enn 15 000 m2).

Vedtaket av planen i formannskapet 23.01.2023 var enstemmig (saksnummer 06/23).  Kommunestyret vedtok planen 30.01.2023 med 21 mot 3 stemmer.

 Foruten kunngjøringsbrev, kunngjøres vedtatt områdreguleringsplan for Hasvalsætra, Raufoss Industripark Vest, på kommunens hjemmeside under høringer, i kommunens kartinnsyn og annonse i OA.

Iht. forvaltningsloven §§ 28 og 29 er det tre ukers klagefrist på vedtaket etter kunngjøring.  Eventuell klage stiles til Søndre Land kommune.

Plandokumentene fremgår av lenkene under:

V1, Lay_R-A0-L

V2, Planbestemmelser for områdereguleringsplan Hasvalsætra, Raufoss Industripark Vest

V3, Planbeskrivelse

V4, ROS-analyse

V5, Konsekvensutredning

V6, KU naturmangfold

V7, Naturregistreringer

V8, KU Vannmiljø

V9 Fagrapport VA

V10, Fagrapport flomhydrologi og hydraulikk

V11, VA Vedlegg

V12, Fagrapport støy

V13, Rapport arkeologisk registrering - batteripark Hasvalseter_med_vedlegg

V14, Tilleggsvurdering trafikk.pdf

V15a, Høringssvar samlet i et dokument (1)

V15b, Høringssvar samlet i et dokument (2)

V16, Merknadsbehandling områdreguleringsplan Hasvalsætra etter 1. gangs høring og offentlig ettersyn.

Reguleringsplan for Enger havn

Kommunestyret i Søndre Land gjorde følgende vedtak 30.01.2023, jf. saksnummer 05/23 

I medhold av plan- og bygningsloven § 12 - 12 vedtar kommunestyret i Søndre Land foreliggende forslag til reguleringsplan for Enger havn med endringer etter 1. gangs høring og offentlig ettersyn.

Vedtak i formannskapet 23.01.2023 (saksnummer 07/23) og kommunestyret 30.01.2023 var enstemmig.

Foruten kunngjøringsbrev, kunngjøres vedtatt reguleringsplan for Enger havn på kommunens hjemmeside under høringer, i kommunens kartinnsyn og annonse i OA.

Iht. forvaltningsloven §§ 28 og 29 er det tre ukers klagefrist på vedtaket etter kunngjøring.  Eventuell klage stiles til Søndre Land kommune.

Dokumentene i plansaken er som følger:

V1, Plankart Enger havn 11012023

V2, Planbestemmelser Enger havn 31012023

V3, Planbeskrivelse Enger Havn 04112022

V4, Illustrasjonsplan_Skaralys Landskap 26102022

V5, Landskapsanalyse_grep_Enger Havn_26-10-22 redusert versjon

V6, ROS analyse 04112022

V7, Rapport Områdestabilitetsvurdering

V8, Rapport Hydrologivurdering Enger Havn

V9, Rapport Uttalelse vedrørende støy

V10, Rapport Trafikkanalyse Enger havn

V11, Rapport Enger Havn Naturmangfold

V12, Beitemarksopp_kartlegging

V13,Trær_kartlegging

V14, Rapport_Smart_Energy_Systems

V15, Høringsuttalelser etter 1. gangs høring og offentlig ettersyn

V16 Merknadsbehandling av høringssvar til 1. gangs høring og offentlig ettersyn

Budsjett 2023-2026

I henhold til Kommunelovens §14-3 legges formannskapets forslag til Handlings- og økonomiplan for perioden 2023-2026 og budsjett for 2023 ut til offentlig ettersyn. Formannskapet i Søndre Land vedtok i møte 23. november å legge budsjettforslaget for 2023-2026 ut på offentlig høring. 

Rådmannens budsjettforslag ligger til grunn for budsjettet, dette finner du her

I tillegg er de vedtatte endringene fra SV, SP, SBL og AP inkludert - disse endringene finner du her

Protokollen fra formannskapet finner du her

Eventuelle merknader kan sendes: epost@sondre-land.kommune.no eller postadresse: Søndre Land kommune, Hovsbakken 1, 2860 Hov, og må være kommunen i hende innen Torsdag 08.12.2022 kl.12:00.

Reguleringsplan for Enger havn 

Formannskapet i Søndre Land vedtok 9.11.2022 i medhold av Plan- og bygningsloven § 12 - 10 å legge forslag til reguleringsplan for Enger havn ut på 1. gangs høring og offentlig ettersyn. 

Høringsfrist 26. desember 

Dokumentet finner du her

Kunngjøring av vedtak  - reguleringsplan Kvernmoen - Sørmoen, Odnes 

Det er fattet vedtar i formannskapet vedr en mindre planendring på Sørmoen i Odens. Vedtaket lyder slik: 

Formannskapet i Søndre Land kommune vedtar iht. PBL § 12 – 14 planendringer, nummerert 1 – 6 som presisert i rådmannens vurdering i saksframlegget. Planendringene påføres plankart og bestemmelser iht. rådmannens vurdering i saksframlegget.

Klagefrist er 3 uker jmfr fvl. §§ 28, 29. satt til 29. oktober 

Dokumenter finner du her

Områdereguleringsplan for Hasvalsætra (Høringsfrist 21.11.22)

Hensikten med områdereguleringsplanen er å legge til rette for næringsområde for energi og arealkrevende virksomheter, herunder tomteareal for batteriproduksjon eller virksomhet i tilknytning til batteriproduksjon.

I forbindelse med saken inviteres det til åpent folkemøte i rådhuset onsdag 19. oktober kl. 18.00

Det vises til høringsbrevet som ligger her

Høringsfrist 21. november

Planendring av reguleringsplan for Vassendmoen (Høringsfrist 10.10.22)

Det er lagt ut på høring forslag om mindre planendringer for reguleringsplanen Vassendmoen hyttefelt ved Trevatna. 

Planendringen medfører at noen hyttetomter endrer plassering slik at bygging i myr unngås.

Det vises ellers til høringsbrevet som du finner HER

Høringsfrist er 10.okt. 2022, eventuelle merknader sendes Søndre Land kommune.

Detaljeregulering for Enger havn (Høringsfrist: 17.09.22)

Varsel om oppstart av detaljregulering for Enger Havn, planid 3447 0536077 i Søndre Land kommune.

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8, kunngjøres det oppstart av detaljregulering for eiendommene 76/87, 76/90, 76/91,76/92, 76/93, 76/94 ved Randsfjorden.

Fjell og Fjordtid AS ønsker å transformere tidligere Grimebakken HVPU- institusjon til en hyttegrend med 70 – 80 mindre hytter på festet tomt. Mye av eksisterende hus og infrastruktur beholdes. Ny bebyggelse skal tilpasses terreng og store trær. 
50-meters belte i strandsonen utvikles som et havnemiljø med brygge for faste båtplasser og gjestehavn. I tillegg foreslås spisested, kiosk, badeanlegg, stupetårn, badstu og badehus til utleie.
Strandsonen blir allment tilgjengelig park. Kommunalt pumpehus videreføres.
Vi ber om synspunkter og innspill innen lørdag 17. september 2022
Tiltakshaver og eier er Fjell & Fjordtid AS. Innspill til planarbeidet kan sendes forslagstiller Urba AS ved Anne Wodstrup, tlf 97 12 151 14. E-post: anne@urbanagent.no Postadresse: Åsengata 9, 0480 Oslo. 
Lenker til aktuelle dokumenter
Planinitiativ og referat fra oppstartsmøte 9.8.2022 
Oppstart plankart til mål 
Presentasjon grep oppstart plan
Forslag til planprosess for reguleringsplan for Enger havn 
Lenke til kommunens webkart

Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2034 (Høringsfrist: 12.09.22)

Formannskapet i Søndre Land vedtok 22. juni 2022 å legge forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2022-2034 ut til offentlig ettersyn. 

Høringdokumentet finner du her: 

Kommuneplanens samfunnsdel 2022 - 2034 -  Høringsversjon

Papirversjonen av dokumentet er tilgjengelig i servicetorget og i biblioteket.

Høringssvar sendes til epost@sondre-land.kommune.no eller til Søndre Land kommune, Hovsbakken 1, 2860 HOV innen 12. september 2022.

Reguleringsplan Kvernmoen - Sørmoen (Høringsfrist: 13.06.22)

Mindre planendring for reguleringsplan Kvernmoen - Sørmoen. Invitasjon til folkemøte på Bjørnen tirsdag 23. august 2022 1730 - 2000

Forslag for mindre endring av reguleringsplan for Kvernmoen – Sørmoen lå til høring med uttalesefrist til 13. juni 2022.   Endringsforslaget omfatter 6 endringer som fremgår av høringsbrevet.  Kommunen har mottatt høringssvar fra offentlige og private parter.

Arealavdelingen inviterer til åpent folkemøte for diskusjon av planendringene før saksfremlegget sendes til politisk behandling i formannskapet.  Alle er velkomne, men vi ønsker særlig å få i tale de som «bor» i Kvernmoen – Sørmoen (planområdet). 

Kommunen har bestilt møterom på Bjørnen kl 1730 – 2000.  Kommunen ved arealavdelingen (Lars Harald Weydahl, Anette Sand og Lars Erik Narmo) orienterer om høringsforslag, høringssvar og foreløpig vurdering av merknadsbehandlingen.  Bjørnen serverer kaffe og wienerbrød.  Deretter befarer vi endringsforslagene i felt med de som er spesielt berørt eller opptatt av dette.

Vi ønsker innspill til arealavdelingens vurdering fra fremmøtte generelt og de som er mer direkte berørt/grenser til forslag til endringer.


Publisert: 25.05.2018 13.42.52
Sist endret: 30.05.2024 13.48