Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hva er en høring?

Høringer gjennomføres for at innbyggere, organisasjoner og næringsliv skal få si sin mening og føre kontroll med forvaltningen. Saker blir sendt på høring fordi det er en demokratisk rett for alle å være med å utforme offentlig politikk.

Det er også avgjørende at synspunktene til de som blir berørt blir kjent før det fattes en beslutning. Forvaltningen skal opplyse saker så godt som mulig før den tar en avgjørelse.

Høringssaker kan dreie seg om fremlegg til lover og forskrifter som regulerer folks rettigheter og plikter, organisering av forvaltningen, endring av myndighetsområde eller utredninger.

På kommunens karttjeneste finner du også reguleringsplaner på høring.

Høringene:

Her kan du finne høringene etterhvert som de publiseres:

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR KLINIKKEN I HOV

I medhold av § 12 – 8 kunngjøres herved varsel om oppstart av reguleringsplan for Klinikken i Hov. Høringsfrist for innspill/merknader er 1. februar 2019, se øvrige detaljer i dokumentene under, jf. Klinikken i Hov varslingsbrev.

Formålet med planarbeidet er å regulere eiendommen Klinikken til boligområde, barnehage, privat og offentlig tjenesteyting, fellesområder og veg. Masterplanen er utgangspunkt for planarbeidet (se 18024-181121 revidert masterplan, under).

Her er dokumentene:

Vedlegg 1 Varslingskart-A4-2000

Vedlegg 2 Referat fra oppstartsmøte reguleringsplan for Klinikken Hov 19.12.2018

18024_181012_Presentasjon_Klinikken Hov

18024-181121 revidert masterplan

Framdriftsplan Klinikken

Klinikken i Hov_varslingsbrev

Åpent folkemøte

I forbindelse med planarbeidet inviteres det til åpent folkemøte 15. januar 2019 i kommunestyresalen på Rådhuset kl 1800. Der vil det bli gitt informasjon om planarbeidet og åpnes for spørsmål og innspill.

Handlings- og økonomiplan 2019-2022 og budsjett for 2019

Høringsfrist er mandag 10.12.18. Les dokumentet her

 

Reguleringsplan for Bysmarka og Ringstad

1. GANGS HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV REGULERINGSPLAN FOR BYSMARKA SKOG OG RINGSTAD HYTTEFELT – FORTETTING AV EKSISTERENDE HYTTEFELT
Formannskapet i Søndre Land vedtok 17.10.2018 i medhold av Plan- og bygningsloven §12-10 å legge reguleringsplan for Bysmarka og Ringstad hyttefelt ut på 1. gangs høring og offentlig ettersyn, jf. behandlingsnummer 123/18 og sak. nummer 2017/353.

Reguleringsplanforslaget gjelder økt utnyttelse av Bysmarka og Ringstad hyttefelt ved Trevatna, som ble vedtatt i 2007. Planforslaget fremmes av Mjøsplan AS på vegne grunneier Lars W. Grøholt. Planforslaget medfører full endring av eksisterende plan. Denne vil ikke lenger gjelde når ny plan er vedtatt.

Høringsfrist er 10. desember 2018. Høringssvar sendes: epost@sondre.land.kommune.no eller Hovsbakken 1, 2860 Hov.

Dokumentene:

V1, Plankart Bysmarka og Ringstad hyttefelt 08.10.2018

V2, Bestemmelser Bysmarka og Ringstad hyttefelt, okt. 2018

V3, Planbeskrivelse Bysmarka og Ringstad hyttefelt sept. 2018

V4, ROS-analyse Bysmarka og Ringstad hyttefelt samla PDF

V5, VA-plan Bysmarka og Ringstad hyttefelt, oktober 2018

V6, Planskjema Bysmarka og Ringstad hyttefelt okt 2018

Klima- og energiplan 2018-2028

Formannskapet i Søndre Land vedtar i medhold av Plan- og bygningsloven §5-2 og §11-1 å legge forslag til Klima- og energiplan som kommunedelplan ut til høring og offentlig ettersyn med frist for merknader 18.november 2018.

Planen er en revidert utgave av «Energi- og klimaplan for Søndre Land kommune 2011-2020». Den vil ha betydning for både kommunal virksomhet og Søndre Land-samfunnet.

Høringsbrev og planforslag er lagt ut på servicetorg/bibliotek og her:

Høringsbrev Klima- og energiplan Søndre Land kommune 2018-2028

Adresseliste ved høring

Høringsforslag Klima- og energiplan

Vi håper på mange gode tilbakemeldinger og synspunkter på forslaget, sendes epost@sondre-land.kommune.no

 

Høring av forskrift om Motor- og luftfartøyferdsel i vann og vassdrag i Søndre Land kommune og Randsfjorden

Bakgrunn:
Kommunene rundt Randsfjorden har blitt enige om å lage en felles forskrift som regulerer motor- og luftfartøyferdsel på Randsfjorden (Del B).
Forslaget som sendes ut til høring har tatt opp i seg noen av de innspillene kommunene fikk på møtet i februar i år. I tillegg har den enkelte kommune laget forslag til lokal forskrift som gjelder øvrige vann og vassdrag i kommunen. (Del A)
Begge forslagene ligger inne i en forskrift, som den enkelte kommune nå sender på høring.

Hva ønsker vi med å sende forskriften på høring?
Søndre Land kommune ønsker å få din/deres mening som tilbakemelding på hele forskriften, både del A som gjelder Søndre Land kommune, og del B som gjelder Randsfjorden.
Tilbakemelding sendes helst på e-post til anette.sand@sondre-land.kommune.no, eller i brevs form til Søndre Land kommune, Hovsbakken 1, 2860 HOV.

Høringsbrev med forslag til forskrift vil bli sendt ut fra alle Randsfjordkommunene i løpet av oktober 2018.
Felles frist for å sende inn høringsuttalelse er satt til: 31.12. 2018.

Vedlegg:
Til mottakere på vedlagte adresseliste høring okt-18

Forskrift om motorferdsel i vann og vassdrag skisse del A og B Søndre Land kommune til høring oktober 2018

 

 

 


Publisert: 25.05.2018 13.42.52
Sist endret: 21.12.2018 10.45