Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hva er en høring?

Høringer gjennomføres for at innbyggere, organisasjoner og næringsliv skal få si sin mening og føre kontroll med forvaltningen. Saker blir sendt på høring fordi det er en demokratisk rett for alle å være med å utforme offentlig politikk.

Det er også avgjørende at synspunktene til de som blir berørt blir kjent før det fattes en beslutning. Forvaltningen skal opplyse saker så godt som mulig før den tar en avgjørelse.

Høringssaker kan dreie seg om fremlegg til lover og forskrifter som regulerer folks rettigheter og plikter, organisering av forvaltningen, endring av myndighetsområde eller utredninger.

På kommunens karttjeneste finner du også reguleringsplaner på høring.

 

Høringene:

Her kan du finne høringene etterhvert som de publiseres:

Reguleringsplan for Stende hyttefelt

REGULERINGSPLAN FOR STENDE HYTTEFELT - 1. GANGS HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN OG HØRING AV FORSLAG TIL VEGNAVN
Formannskapet i Søndre Land vedtok 11. mars 2020 i medhold av Plan- og bygningsloven § 12 – 10, samt forskrift om konsekvensutredning av 1.7.2017 § 6 b og vedlegg I, pkt. 25 å legge reguleringsplan for Stende hyttefelt ut til høring og 1. gangs offentlig ettersyn.

Samtidig legges forslag til vegnavn på samlevegen i hyttefeltet ut på høring og offentlig ettersyn før vedtak etter Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) § 21 og matrikkelforskriften § 51. Foreslått vegnavn er Huldrebergvegen.

Høringsfrist er 11. mai 2020. Høringssvar sendes epost@sondre-land.kommune.no
eller til Søndre Land kommune, Hovsbakken 1, 2860 HOV.

Her er høringsdokumentene. (Klikk på linkene i høringsbrevet):

Høringsbrev

Planstrategi 2020 – 2023 med planprogram for kommuneplanens samfunnsdel

I medhold av PBL § 10 – 1 og § 11-12, § 11-13 kunngjøres herved oppstart av arbeid med revidering av kommuneplanens samfunnsdel, og 1. gangs høring og offentlig ettersyn av planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og planstrategi 2020 – 2023.

Høringsfrist er 11. mai 2020. Høringssvar sendes epost@sondre-land.kommune.no
eller til Søndre Land kommune, Hovsbakken 1, 2860 HOV.

Her er høringsdokumentet:

Planprogram kommuneplanens samfunnsdel - Planstrategi 2020-2023

 


Publisert: 25.05.2018 13.42.52
Sist endret: 21.03.2020 08.02