Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hva er en høring?

Høringer gjennomføres for at innbyggere, organisasjoner og næringsliv skal få si sin mening og føre kontroll med forvaltningen. Saker blir sendt på høring fordi det er en demokratisk rett for alle å være med å utforme offentlig politikk.

Det er også avgjørende at synspunktene til de som blir berørt blir kjent før det fattes en beslutning. Forvaltningen skal opplyse saker så godt som mulig før den tar en avgjørelse.

Høringssaker kan dreie seg om fremlegg til lover og forskrifter som regulerer folks rettigheter og plikter, organisering av forvaltningen, endring av myndighetsområde eller utredninger.

På kommunens karttjeneste finner du også reguleringsplaner på høring.

Høringene:

Her kan du finne høringene etterhvert som de publiseres:

Reguleringsplan for Lille Odnes boligområde

Formannskapet i Søndre Land kommune vedtok 7.11.2018 i medhold av Plan- og bygningsloven §12 - 10  å legge reguleringsplan for Lille Odnes boligområde ut på 1. gangs høring og offentlig ettersyn, jf. sak 130/18, arkivsak 2016/1445.  Formannskapet vedtok samtidig at planfremmer endret planforslaget før det ble lagt ut til offentlig ettersyn.  Foreliggende planforslag er justert iht. formannskapets vedtak.  Forslagsstiller har for øvrig justert tomtegrensene noe i samråd med Søndre Land kommune.

Høringsfrist er 15. april 2019. Høringssvar sendes epost@sondre-land.kommune.no eller til Søndre Land kommune, Hovsbakken 1, 2860 Hov.

Her er dokumentene i saken:

Oversendelsesbrev forslag til reguleringsplan for Lille Odnes boligområde

V1, 1737 - Detaljreguleringsplan for Lille Odnes boligområde - B9 ( A2_liggende M_1000)28.01.2019

V2, Lille Odnes_Reguleringsbestemmelser_22.02.2019

V3, Lille Odnes_Planbeskrivelse_22.02.2019

V4, 1737 Støyrapport

V5, 1737_Lille Odnes_Rammeplan_VA

V6, Lille Odnes_Oversiktsplan_Rammeplan VA_1408_GH01

V7, Lille Odnes_Oversiktsplan_Rammeplan Flomveg_1408_GH03

V8, 1737_Lille Odnes_ROS-analyse_22.02.2019

V9, ROS Analyseskjema nr.6_Overvann 22.02.2019

V10, ROS Analyseskjema nr. 32_Magnetfelt fra høyspent 22.02.2019

V11, ROS Analyseskjema nr 45 _ Farlige omgivelser 22.02.2019

V12, Planskjema februar 2019

 

Stende hyttefelt

VARSLING OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR STENDE HYTTEFELT, SØNDRE LAND KOMMUNE

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid og iht. § 12-9 varsles offentlig ettersyn av forslag til planprogram for Stende hyttefelt beliggende ved Trevatna. Planarbeidet utføres av Areal+ AS på vegne av Valdres Tomteutvikling AS v/ Øivin Ruen. Grunneier er Magne Stende.

Det avholdes åpent informasjonsmøte i høringsperioden til planprogrammet;

Åpent møte
Sted: Nordre Østbygda Vel, Presterud/ Fuglerudvegen 1
Tid: 30. april 2019 kl. 18:00 – 20:00


Planprosess
Frist for uttalelser settes til: 8. mai 2019
Når uttalelser fra høringsinstansene er mottatt vil ev. bemerkninger bli innarbeidet i planprogrammet og dokumentet vil bli lagt frem for fastsetting i kommunen.
I forbindelse med kommunens behandling av planforslaget, vil planutvalget legge planen ut til offentlig ettersyn i minimum 6 uker. Det vil også da være anledning til å komme med merknader til reguleringsplanen og innholdet i denne. Planutvalget vil ta stilling til alle innkomne merknader før kommunestyret fatter endelig vedtak i saken.

Innspill til planarbeidet sendes: Areal+ AS v/ Hege Ingul på e-post: hege.ingul@arealpluss.no
Eventuelt pr post: Areal+, Storgata 64 A, 2609 Lillehammer
Henvendelser pr tlf: Hege Ingul, tlf 41 85 13 31

Her er dokumentene i saken:

Varslingsbrev

Planprogram

Planskjema

Planinitiativ_referat fra oppstartsmøte

Kart_plangrense_1-2500_A4

Høring av planendringer for Reguleringsplan Fv.247 Nordbergvegen-Skjeskroken

Det informeres med dette om reguleringsendring for Fv. 247 Nordbergvegen-Skjeskroken i Søndre Land kommune.
De fleste endringene ble vedtatt av formannskapet i Søndre Land 12.09.2018.

Vedlagte beskrivelse viser alle endringer samlet, inkludert ferdig plankart.

Merknadsfrist
Merknader sendes skriftlig innen 01 mai 2019 til:
Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010, 2605 Lillehammer
Evt. firmapost-ost@vegvesen.no.
Oversendelsen merkes «Reguleringsendring for Fv 247 Nordbergvegen-Skjekroken, saksnr: 17/196896».
Kontaktperson
Jon Rabben Lundby, planleggingsleder i Statens vegvesen, tlf: 41201179
E-post: jon.rabben@vegvesen.no

Følgebrev Fv 247_Nordbergvegen-Skjeskroken.pdf

Beskrivelse endringer.pdf

Vedlegg 1_Plantegninger.pdf

Høring av kommunedelplan helse, omsorg og velferd 2019-2025

Formannskapet i Søndre Land vedtok i møte 24. april 2019 (sak 42/19), i medhold av Plan- og bygningsloven § 11-4, å legge kommunedelplan for helse, omsorg og velferd 2019-2025 ut på høring og offentlig ettersyn. Sakens dokumenter fremgår i denne linken – se sak 42/19.

Dagens helse- og omsorgsplan «Å se ting i sammenheng» ble utarbeidet i 2011 og kommunestyret vedtok i møte 18. juni 2018 (sak 35/18) planprogrammet for revisjon av helse, omsorgs og velferdsplan 2019-2025.

Helse, omsorgs- og velferdstjenestene står overfor store utviklingsoppgaver. Prognoser for Søndre Land viser at befolkningen minsker og at befolkningssammensetningen forandres. Nye behov oppstår hos innbyggerne og krave til kvalitet og omfang til tjenestene øker. Kommunedelplan helse, omsorg og velferd 2019-2025 «Fra mottaker til aktiv deltaker» er en plan for alle i kommunen - fra fødsel til livets slutt. Planen har en vid målgruppe og er skrevet for alle - brukere, pårørende, ansatte i kommunen, politikere, frivillige og samarbeidsparter.

Hensikten med kommunedelplanen er at den skal være retningsgivende for valg i handlings- og tiltaksplaner fremover, samt sees til ved beslutninger i enkeltsaker i årene som kommer.

Forslag til kommunedelplan helse, omsorg og velferd

Høringsfristen er 5. juni 2019. Høringssvar sendes epost@sondre-land.kommune.no eller til Søndre Land kommune, Hovsbakken 1, 2860 HOV.

Høring av reguleringsplan for Hov biobrenselanlegg 

Formannskapet i Søndre Land vedtok i møte 24. april 2019 (sak 40/19, saksnummer18/243), i medhold av Plan- og bygningsloven § 12 – 10, å legge reguleringsplan for Hov Biobrenselanlegg ut på 1. gangs høring og offentlig ettersyn.

Saksfremlegget til møtet i formannskapet redegjør kort for planforslaget. Sakens dokumenter fremgår i denne linken – se sak 40/19.

Planområdet er 4,2 daa og planbeskrivelsen redegjør for at fjernvameanlegget i planområdet skal være energibærer for Hovli omsorgssenter. Det kan være aktuelt å utvide leveransen fra fjernvarmeanlegget til flere kommunale bygg i sentrum. Blant annet Rådhuset og ny barnehage på Klinikktomta. Tilknytning til annen bygningsmasse enn Hovli omsorgssenter er imidlertid uavklart.

Fjernvarmeanlegget planlegges som flisfyring der en skal nytte lokalprodusert råstoff (tørrgran). Fjernvarmeanlegget etableres i utgangspunktet med en kjele, men planlegges med tanke på fremtidig utvidelse til to fyrkjeler. Flising av virke skal ikke utføres i arealet regulert til fjernvarmeanlegg. Flis skal heller ikke lagres på arealet, utenom flissilo.

V1, Plankart reguleringsplan for Hov biobrenselanlegg
V2, Planbestemmelser reguleringsplan for Hov biobrenselanlegg
V3, Planbeskrivelse reguleringsplan Hov biobrenselanlegg
V4, Risiko- og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan for Hov biobrenselanlegg
V5, Planskjema - oppdatert etter vedtak i formannskapet

Høringsfristen er 10. juni 2019. Høringssvar sendes epost@sondre-land.kommune.no eller til Søndre Land kommune, Hovsbakken 1, 2860 HOV.

Reguleringsplan for Klinikken i Hov - 1. gangs høring og offentlig ettersyn

Formannskapet i Søndre Land vedtok i møte 24. april 2019 (sak 38/19, saksnummer 18/1612), i medhold av Plan- og bygningsloven §12 - 10, å legge reguleringsplan for Klinikken i Hov ut på 1. gangs høring og offentlig ettersyn. Saksfremlegget til møtet i formannskapet redegjør kort for planforslaget. Sakens dokumenter fremgår i denne linken - se sak 38/19.

Planområdet er 46,9 daa, jf. plankartet vedlegg V1. Plankartet viser at det omfatter boligbebyggelse med 70 - 80 leiligheter, en fire avdelings barnehage med 96 plasser og nytt kryss med fortau langs Sentrumsvegen fra Stasjonsvegen, etc. Utgangspunktet for planarbeidet er transformasjon av tidligere «Statens klinikk for narkomane», nedlagt i 2013.

Reguleringsplan for Klinikken i Hov er et privat planforslag fra Hov Utvikling AS v/ Geir Skari og Eldar Sofienlund. Prosjektleder og kontaktperson for Hov Utvikling AS er Einar Amlie Karlsen. Planen er utarbeidet av konsulenter i RAM arkitektur AS og Rambøll Norge AS.

Dokumentene i plansaken fremgår elektronisk av linkene under. 

V1, Klinikken i Hov_Plankart
V2, Klinikken i Hov_Planbestemmelser
V3, Klinikken i Hov_Planbeskrivelse
V4, Vedlegg 1 Varsel om oppstart
V5, Vedlegg 2 Merknader til varsel om oppstart
V6, Vedlegg 3 Notat med sammendrag og kommentarer til mottatte innspill
V7, Vedlegg 4 Notat riving - bevaringsproblematikk verneverdig bebyggelse
V8, Vedlegg 5 ROS-analyse
V9, Vedlegg 6 Overordnet plan for VAO

Høringsfristen er 10. juni 2019. Høringssvar sendes epost@sondre-land.kommune.no eller til Søndre Land kommune, Hovsbakken 1, 2860 HOV.

Lokal forskrift om vann- og avløpsgebyr i Søndre Land kommune

Med hjemmel i Lov om kommunale vass og avløpsanlegg § 5 legges forslag til Lokal forskrift om vann og avløpsgebyr for Søndre Land kommune ut på høring i tidsrommet 24. april til 1. juli 2019.

Forslaget kan leses her eller fås utdelt ved henvendelse til vårt servicetorg.

Eventuelle spørsmål kan rettes til saksbehandler Johan Slåtsveen på 415 22 987.

Eventuelle merknader merkes med saksnummer 18/386 og sendes til: Søndre Land kommune, Hovsbakken 1, 2860 eller: epost@sondre-land.kommune.no

Her er dokumentet:

Forslag til nye forskrifter

REGULERINGSPLAN FOR KLINKENBERGTOPPEN BOLIGOMRÅDE I HOV

– VARSEL OM OPPSTART OG HØRING/OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANPROGRAM
Formannskapet i Søndre Land vedtok 24. april (behandlingsnummer 41/19, sak 2019/568) å varsle planoppstart samtidig med høring og offentlig ettersyn av planprogram i medhold av PBL §§ 12-8 og 12-9 for reguleringsplan Klinkenbergtoppen boligområde i Hov.
Planavgrensningen er 150 daa. Planforslaget vil, fratrukket verneområder etc., resultere i anslagsvis 50 – 80 boligtomter. Alle med flott fjordutsikt ovenfor Hov sentrum.
Reguleringsplanen er en offentlig plan som fremmes av Søndre Land kommune. Kontaktperson for planarbeidet er Lars Harald Weydahl.

Det inviteres til folkemøte om planforslaget 22. mai kl 18.00 i Kommunestyresalen, Rådhuset.

Dokumentene i plansaken:

Forslag til Planprogram

Saksframlegg

Befaringsrapport - arkeologisk registrering

Høringsfrist er 24. juni 2019. Høringssvar sendes epost@sondre-land.kommune.no eller til Søndre Land kommune, Hovsbakken 1, 2860 Hov.

 


Publisert: 25.05.2018 13.42.52
Sist endret: 08.05.2019 07.52