Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hva er en høring?

Høringer gjennomføres for at innbyggere, organisasjoner og næringsliv skal få si sin mening og føre kontroll med forvaltningen. Saker blir sendt på høring fordi det er en demokratisk rett for alle å være med å utforme offentlig politikk.

Det er også avgjørende at synspunktene til de som blir berørt blir kjent før det fattes en beslutning. Forvaltningen skal opplyse saker så godt som mulig før den tar en avgjørelse.

Høringssaker kan dreie seg om fremlegg til lover og forskrifter som regulerer folks rettigheter og plikter, organisering av forvaltningen, endring av myndighetsområde eller utredninger.

På kommunens karttjeneste finner du også reguleringsplaner på høring.

 

Høringene:

Her kan du finne høringene etterhvert som de publiseres:

VEDTATT PLANPROGRAM FOR KLINKENBERGTOPPEN BOLIGOMRÅDE I HOV

Formannskapet i Søndre Land har i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9 3.ledd, forskrift om konsekvensutredning av 1.7.2017 og delegeringsreglementet for Søndre Land kommune, vedtatt planprogram for reguleringsplan Klinkenbergtoppen boligområde i Hov.

Behandlingen av plansaken kan leses under formannskapets møte 25. september 2019, sak 93/19.

Vedtatte dokumenter er vedlagt under. Dokumentene er også tilgjengelig i papirversjon i servicetorget og på biblioteket.

Vedtatt planprogram 25.09.2019

Befaringsrapport arkeologisk registrering

Merknader til planprogrammet etter høring

Kommunens behandling av innkomne merknader fremgår av vedtatt planprogram kap. 7.

Vedtaket kan, etter Forvaltningsloven §§ 28 og 29, påklages med tre ukers frist. Det vil si innen 28. oktober 2019. Klage sendes Søndre Land kommune, Hovsbakken 1, 2860 HOV eller epost@sondre-land.kommune.no

Kommunedelplan kulturminner og kulturmiljøer 2019-2029

OFFENTLIG ETTERSYN AV KOMMUNEDELPLAN KULTURMINNER FOR SØNDRE LAND
I medhold av Plan- og bygningsloven § 11 – 14 vedtok formannskapet i Søndre Land kommune i møte 21.8.2019 (sak 80/19) å legge «Kommunedelplan kulturminner og kulturmiljøer for Søndre Land kommune 2019 – 2029» ut til høring og 1. gangs offentlig ettersyn.

Plandokumentene er tilgjengelig i papirformat i servicetorget og biblioteket på rådhuset.
Plandokumentene er tilgjengelig fra linkene under:

Kommunedelplan kulturminner i Søndre Land høringsutkast versjon 28. august 2019

Kulturhistorisk stedsanalyse av Hov sentrum 16. november 2018

Den kulturhistoriske stedsanalysen av Hov sentrum er underlag for avgrensning av kulturmiljøet Hov tettsted i kulturminneplanen.

Kulturminneplanen består av 91 kulturmiljøer. Foreliggende forslag til kulturminneplan ble sendt eierne (330 eiere) for medvirkning med høringsfrist 8. juni 2019. Planen ble deretter redigert i henhold til merknadene jf. møtedokumentene til formannskapets behandling av kulturminneplanen 21. august 2019 (sak 80/19). Dokumentene er tilgjengelig på kommunens møtekalender.

Den versjonen av kulturminneplanen som nå legges ut til 1. gangs høring og offentlig ettersyn svarer i stor grad til samme innhold som ble sendt eierne for medvirkning før sommerferien. Mht. eierens tilbakemeldinger fra medvirkningen vil kommunen i samarbeid med bygningsvernrådgiveren på Randsfjordmuseet ta kontakt med hver enkelt eier som har bedt om tilbakemelding så snart vi har kapasitet.

Planforslaget legges ut til høring i perioden 2. september – 21. oktober 2019. Høringssvar sendes epost@sondre-land.kommune.no eller til Søndre Land kommune, Hovsbakken 1, 2860 Hov.

Lokal forskrift om vann- og avløpsgebyr i Søndre Land kommune

Med hjemmel i Lov om kommunale vass og avløpsanlegg § 5 legges forslag til Lokal forskrift om vann og avløpsgebyr for Søndre Land kommune ut på høring i tidsrommet 24. april til 1. juli 2019.

Forslaget kan leses her eller fås utdelt ved henvendelse til vårt servicetorg.

Eventuelle spørsmål kan rettes til saksbehandler Johan Slåtsveen på 415 22 987.

Eventuelle merknader merkes med saksnummer 18/386 og sendes til: Søndre Land kommune, Hovsbakken 1, 2860 eller: epost@sondre-land.kommune.no

Her er dokumentet:

Forslag til nye forskrifter

 


Publisert: 25.05.2018 13.42.52
Sist endret: 01.10.2019 13.11