Høringer og kunngjøringer

Her finner du aktuelle høringssaker

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Planendring av reguleringsplan for Vassendmoen

Det er lagt ut på høring forslag om mindre planendringer for reguleringsplanen Vassendmoen hyttefelt ved Trevatna. 

Planendringen medfører at noen hyttetomter endrer plassering slik at bygging i myr unngås.

Det vises ellers til høringsbrevet som du finner HER

Høringsfrist er 10.okt. 2022, eventuelle merknader sendes Søndre Land kommune.

Detaljeregulering for Enger havn

Varsel om oppstart av detaljregulering for Enger Havn, planid 3447 0536077 i Søndre Land kommune.

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8, kunngjøres det oppstart av detaljregulering for eiendommene 76/87, 76/90, 76/91,76/92, 76/93, 76/94 ved Randsfjorden.

Fjell og Fjordtid AS ønsker å transformere tidligere Grimebakken HVPU- institusjon til en hyttegrend med 70 – 80 mindre hytter på festet tomt. Mye av eksisterende hus og infrastruktur beholdes. Ny bebyggelse skal tilpasses terreng og store trær. 

50-meters belte i strandsonen utvikles som et havnemiljø med brygge for faste båtplasser og gjestehavn. I tillegg foreslås spisested, kiosk, badeanlegg, stupetårn, badstu og badehus til utleie.

Strandsonen blir allment tilgjengelig park. Kommunalt pumpehus videreføres.

Vi ber om synspunkter og innspill innen lørdag 17. september 2022

Tiltakshaver og eier er Fjell & Fjordtid AS. Innspill til planarbeidet kan sendes forslagstiller Urba AS ved Anne Wodstrup, tlf 97 12 151 14. E-post: anne@urbanagent.no Postadresse: Åsengata 9, 0480 Oslo. 

Lenker til aktuelle dokumenter

Planinitiativ og referat fra oppstartsmøte 9.8.2022 

Oppstart plankart til mål 

Presentasjon grep oppstart plan

Forslag til planprosess for reguleringsplan for Enger havn 

Lenke til kommunens webkart

Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2034

Formannskapet i Søndre Land vedtok 22. juni 2022 å legge forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2022-2034 ut til offentlig ettersyn. 

Høringdokumentet finner du her: 

Kommuneplanens samfunnsdel 2022 - 2034 -  Høringsversjon

Papirversjonen av dokumentet er tilgjengelig i servicetorget og i biblioteket.

Høringssvar sendes til epost@sondre-land.kommune.no eller til Søndre Land kommune, Hovsbakken 1, 2860 HOV innen 12. september 2022.

Reguleringsplan Kvernmoen - Sørmoen

Mindre planendring for reguleringsplan Kvernmoen - Sørmoen. Invitasjon til folkemøte på Bjørnen tirsdag 23. august 2022 1730 - 2000

Forslag for mindre endring av reguleringsplan for Kvernmoen – Sørmoen lå til høring med uttalesefrist til 13. juni 2022.   Endringsforslaget omfatter 6 endringer som fremgår av høringsbrevet.  Kommunen har mottatt høringssvar fra offentlige og private parter.

Arealavdelingen inviterer til åpent folkemøte for diskusjon av planendringene før saksfremlegget sendes til politisk behandling i formannskapet.  Alle er velkomne, men vi ønsker særlig å få i tale de som «bor» i Kvernmoen – Sørmoen (planområdet). 

Kommunen har bestilt møterom på Bjørnen kl 1730 – 2000.  Kommunen ved arealavdelingen (Lars Harald Weydahl, Anette Sand og Lars Erik Narmo) orienterer om høringsforslag, høringssvar og foreløpig vurdering av merknadsbehandlingen.  Bjørnen serverer kaffe og wienerbrød.  Deretter befarer vi endringsforslagene i felt med de som er spesielt berørt eller opptatt av dette.

Vi ønsker innspill til arealavdelingens vurdering fra fremmøtte generelt og de som er mer direkte berørt/grenser til forslag til endringer.


Publisert: 25.05.2018 13.42.52
Sist endret: 19.09.2022 15.47