Høringer og kunngjøringer

Her finner du aktuelle høringssaker

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Områdereguleringsplan for Hasvalsætra

Kommunestyret vedtok områderegulerinsplan for Hasvalsætra i møte 31.01.2023.

Kommunestyret i Søndre Land gjorde følgende vedtak 30.01.2023, jf. saksnummer 04/23:

I medhold av plan- og bygningsloven § 12 - 12 vedtar kommunestyret i Søndre Land foreliggende forslag til områdereguleringsplan for Hasvalsætra, Raufoss Industripark Vest, med endringer etter 1. gangs høring og offentlig ettersyn. Områdereguleringsplanen omfatter KU iht. PBL §§ 4 –1, 4 –2, samt forskrift om konsekvensutredning av 1.7.2017 §§ 4, 6 og vedlegg I punkt 24 (næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med bruksareal på mer enn 15 000 m2).

Vedtaket av planen i formannskapet 23.01.2023 var enstemmig (saksnummer 06/23).  Kommunestyret vedtok planen 30.01.2023 med 21 mot 3 stemmer.

 Foruten kunngjøringsbrev, kunngjøres vedtatt områdreguleringsplan for Hasvalsætra, Raufoss Industripark Vest, på kommunens hjemmeside under høringer, i kommunens kartinnsyn og annonse i OA.

Iht. forvaltningsloven §§ 28 og 29 er det tre ukers klagefrist på vedtaket etter kunngjøring.  Eventuell klage stiles til Søndre Land kommune.

Plandokumentene fremgår av lenkene under:

V1, Lay_R-A0-L

V2, Planbestemmelser for områdereguleringsplan Hasvalsætra, Raufoss Industripark Vest

V3, Planbeskrivelse

V4, ROS-analyse

V5, Konsekvensutredning

V6, KU naturmangfold

V7, Naturregistreringer

V8, KU Vannmiljø

V9 Fagrapport VA

V10, Fagrapport flomhydrologi og hydraulikk

V11, VA Vedlegg

V12, Fagrapport støy

V13, Rapport arkeologisk registrering - batteripark Hasvalseter_med_vedlegg

V14, Tilleggsvurdering trafikk.pdf

V15a, Høringssvar samlet i et dokument (1)

V15b, Høringssvar samlet i et dokument (2)

V16, Merknadsbehandling områdreguleringsplan Hasvalsætra etter 1. gangs høring og offentlig ettersyn.

Reguleringsplan for Enger havn

Kommunestyret i Søndre Land gjorde følgende vedtak 30.01.2023, jf. saksnummer 05/23 

I medhold av plan- og bygningsloven § 12 - 12 vedtar kommunestyret i Søndre Land foreliggende forslag til reguleringsplan for Enger havn med endringer etter 1. gangs høring og offentlig ettersyn.

Vedtak i formannskapet 23.01.2023 (saksnummer 07/23) og kommunestyret 30.01.2023 var enstemmig.

Foruten kunngjøringsbrev, kunngjøres vedtatt reguleringsplan for Enger havn på kommunens hjemmeside under høringer, i kommunens kartinnsyn og annonse i OA.

Iht. forvaltningsloven §§ 28 og 29 er det tre ukers klagefrist på vedtaket etter kunngjøring.  Eventuell klage stiles til Søndre Land kommune.

Dokumentene i plansaken er som følger:

V1, Plankart Enger havn 11012023

V2, Planbestemmelser Enger havn 31012023

V3, Planbeskrivelse Enger Havn 04112022

V4, Illustrasjonsplan_Skaralys Landskap 26102022

V5, Landskapsanalyse_grep_Enger Havn_26-10-22 redusert versjon

V6, ROS analyse 04112022

V7, Rapport Områdestabilitetsvurdering

V8, Rapport Hydrologivurdering Enger Havn

V9, Rapport Uttalelse vedrørende støy

V10, Rapport Trafikkanalyse Enger havn

V11, Rapport Enger Havn Naturmangfold

V12, Beitemarksopp_kartlegging

V13,Trær_kartlegging

V14, Rapport_Smart_Energy_Systems

V15, Høringsuttalelser etter 1. gangs høring og offentlig ettersyn

V16 Merknadsbehandling av høringssvar til 1. gangs høring og offentlig ettersyn

Utgåtte høringsfrister:

Budsjett 2023-2026

I henhold til Kommunelovens §14-3 legges formannskapets forslag til Handlings- og økonomiplan for perioden 2023-2026 og budsjett for 2023 ut til offentlig ettersyn. Formannskapet i Søndre Land vedtok i møte 23. november å legge budsjettforslaget for 2023-2026 ut på offentlig høring. 

Rådmannens budsjettforslag ligger til grunn for budsjettet, dette finner du her

I tillegg er de vedtatte endringene fra SV, SP, SBL og AP inkludert - disse endringene finner du her

Protokollen fra formannskapet finner du her

Eventuelle merknader kan sendes: epost@sondre-land.kommune.no eller postadresse: Søndre Land kommune, Hovsbakken 1, 2860 Hov, og må være kommunen i hende innen Torsdag 08.12.2022 kl.12:00.

Reguleringsplan for Enger havn 

Formannskapet i Søndre Land vedtok 9.11.2022 i medhold av Plan- og bygningsloven § 12 - 10 å legge forslag til reguleringsplan for Enger havn ut på 1. gangs høring og offentlig ettersyn. 

Høringsfrist 26. desember 

Dokumentet finner du her

Kunngjøring av vedtak  - reguleringsplan Kvernmoen - Sørmoen, Odnes 

Det er fattet vedtar i formannskapet vedr en mindre planendring på Sørmoen i Odens. Vedtaket lyder slik: 

Formannskapet i Søndre Land kommune vedtar iht. PBL § 12 – 14 planendringer, nummerert 1 – 6 som presisert i rådmannens vurdering i saksframlegget. Planendringene påføres plankart og bestemmelser iht. rådmannens vurdering i saksframlegget.

Klagefrist er 3 uker jmfr fvl. §§ 28, 29. satt til 29. oktober 

Dokumenter finner du her

Områdereguleringsplan for Hasvalsætra (Høringsfrist 21.11.22)

Hensikten med områdereguleringsplanen er å legge til rette for næringsområde for energi og arealkrevende virksomheter, herunder tomteareal for batteriproduksjon eller virksomhet i tilknytning til batteriproduksjon.

I forbindelse med saken inviteres det til åpent folkemøte i rådhuset onsdag 19. oktober kl. 18.00

Det vises til høringsbrevet som ligger her

Høringsfrist 21. november

Planendring av reguleringsplan for Vassendmoen (Høringsfrist 10.10.22)

Det er lagt ut på høring forslag om mindre planendringer for reguleringsplanen Vassendmoen hyttefelt ved Trevatna. 

Planendringen medfører at noen hyttetomter endrer plassering slik at bygging i myr unngås.

Det vises ellers til høringsbrevet som du finner HER

Høringsfrist er 10.okt. 2022, eventuelle merknader sendes Søndre Land kommune.

Detaljeregulering for Enger havn (Høringsfrist: 17.09.22)

Varsel om oppstart av detaljregulering for Enger Havn, planid 3447 0536077 i Søndre Land kommune.

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8, kunngjøres det oppstart av detaljregulering for eiendommene 76/87, 76/90, 76/91,76/92, 76/93, 76/94 ved Randsfjorden.

Fjell og Fjordtid AS ønsker å transformere tidligere Grimebakken HVPU- institusjon til en hyttegrend med 70 – 80 mindre hytter på festet tomt. Mye av eksisterende hus og infrastruktur beholdes. Ny bebyggelse skal tilpasses terreng og store trær. 
50-meters belte i strandsonen utvikles som et havnemiljø med brygge for faste båtplasser og gjestehavn. I tillegg foreslås spisested, kiosk, badeanlegg, stupetårn, badstu og badehus til utleie.
Strandsonen blir allment tilgjengelig park. Kommunalt pumpehus videreføres.
Vi ber om synspunkter og innspill innen lørdag 17. september 2022
Tiltakshaver og eier er Fjell & Fjordtid AS. Innspill til planarbeidet kan sendes forslagstiller Urba AS ved Anne Wodstrup, tlf 97 12 151 14. E-post: anne@urbanagent.no Postadresse: Åsengata 9, 0480 Oslo. 
Lenker til aktuelle dokumenter
Planinitiativ og referat fra oppstartsmøte 9.8.2022 
Oppstart plankart til mål 
Presentasjon grep oppstart plan
Forslag til planprosess for reguleringsplan for Enger havn 
Lenke til kommunens webkart

Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2034 (Høringsfrist: 12.09.22)

Formannskapet i Søndre Land vedtok 22. juni 2022 å legge forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2022-2034 ut til offentlig ettersyn. 

Høringdokumentet finner du her: 

Kommuneplanens samfunnsdel 2022 - 2034 -  Høringsversjon

Papirversjonen av dokumentet er tilgjengelig i servicetorget og i biblioteket.

Høringssvar sendes til epost@sondre-land.kommune.no eller til Søndre Land kommune, Hovsbakken 1, 2860 HOV innen 12. september 2022.

Reguleringsplan Kvernmoen - Sørmoen (Høringsfrist: 13.06.22)

Mindre planendring for reguleringsplan Kvernmoen - Sørmoen. Invitasjon til folkemøte på Bjørnen tirsdag 23. august 2022 1730 - 2000

Forslag for mindre endring av reguleringsplan for Kvernmoen – Sørmoen lå til høring med uttalesefrist til 13. juni 2022.   Endringsforslaget omfatter 6 endringer som fremgår av høringsbrevet.  Kommunen har mottatt høringssvar fra offentlige og private parter.

Arealavdelingen inviterer til åpent folkemøte for diskusjon av planendringene før saksfremlegget sendes til politisk behandling i formannskapet.  Alle er velkomne, men vi ønsker særlig å få i tale de som «bor» i Kvernmoen – Sørmoen (planområdet). 

Kommunen har bestilt møterom på Bjørnen kl 1730 – 2000.  Kommunen ved arealavdelingen (Lars Harald Weydahl, Anette Sand og Lars Erik Narmo) orienterer om høringsforslag, høringssvar og foreløpig vurdering av merknadsbehandlingen.  Bjørnen serverer kaffe og wienerbrød.  Deretter befarer vi endringsforslagene i felt med de som er spesielt berørt eller opptatt av dette.

Vi ønsker innspill til arealavdelingens vurdering fra fremmøtte generelt og de som er mer direkte berørt/grenser til forslag til endringer.


Publisert: 25.05.2018 13.42.52
Sist endret: 09.02.2023 07.58