Høringer og kunngjøringer

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hva er en høring?

Høringer gjennomføres for at innbyggere, organisasjoner og næringsliv skal få si sin mening og føre kontroll med forvaltningen. Saker blir sendt på høring fordi det er en demokratisk rett for alle å være med å utforme offentlig politikk.

Det er også avgjørende at synspunktene til de som blir berørt blir kjent før det fattes en beslutning. Forvaltningen skal opplyse saker så godt som mulig før den tar en avgjørelse.

Høringssaker kan dreie seg om fremlegg til lover og forskrifter som regulerer folks rettigheter og plikter, organisering av forvaltningen, endring av myndighetsområde eller utredninger.

På kommunens karttjeneste finner du også reguleringsplaner på høring.

Høringer:

Elvia har sendt inn melding med forslag til utredningsprogram for ny 132 kV kraftledning Åbjøra-Gjøvik.

Dagens to 132 kV-ledninger mellom Åbjøra-Bagn-Dokka og Gjøvik transformatorstasjoner ble bygget i 1951 og 1962 og nærmer seg utløpet av sin tekniske levetid. Videre er ikke kapasiteten på ledningene tilstrekkelig for å overføre produksjonen fra Valdres til forbruksområder lenger øst. Elvia forventer videre økt forbruk de nærmeste årene.

På bakgrunn av dette, samt hensynet til forsyningssikkerhet, har Elvia startet opp arbeidet med å planlegge to nye 132 kV-ledninger som erstatning for dagens ledninger og sendt NVE melding om dette.

Planene berører seks kommuner, herunder Nord-Aurdal, Sør-Aurdal, Etnedal, Nordre Land, Søndre Land og Gjøvik.

Slik er traseene tenkt gjennom Søndre Land:
De meldte traséene i Søndre Land går i all hovedsak gjennom områder med formål «LNFR».

I Landåsbygda passerer noen av de meldte traséene nær områder regulert til boligbebyggelse og gjennom jordbruksområder.

Øst for Landåsbygda tangerer traséalternativ 1.0 naturreservatet Øytjernet.

Traséene krysser reguleringsområdet for Fv. 134 Landåsbygda-Vølstad og passerer nær reguleringsplanene
Landåsbygda (boligformål) og Landaasen/Opptreningssenter med blant annet formålene landbruksområder og allmennyttige formål.

Invitasjon til folkemøte
Innbyggere i Søndre Land inviteres til folkemøte tirsdag 3. mai 2022 kl. 19.00 i Solgløtt forsamlingshus, Landåsvegen 710, 2861 Landåsbygda. 

På møtet vil NVE orientere om behandlingen av meldingen og forslag til utredningsprogram. Elvia vil være til stede og orientere om sine planer. Møtet er åpent for alle.

Her er sakens dokumenter:

Saken er nå lagt ut til offentlig ettersyn / høring. Høringsfrist: 27.05.2022.

Dersom du ønsker å sende inn høringssvar til disse planene, kan dette gjøres fra nettsidene til NVE.

 

Reguleringsplan for Hovlandsvegen

Reguleringsplan for Hovlandsvegen, Hov i Søndre Land kommune. Høring og offentlig ettersyn.

Formannskapet vedtok 6. april 2022 i medhold av Plan- og bygningsloven § 12 – 10, § 4 – 2, samt forskrift om konsekvensutredning av 1.7.2017 § 8 bokstav a, jfr. § 10 bokstav b og d vedlegg II punkt 11 bokstav j og punkt 10 bokstav b, å legge reguleringsplan for Hovlandsvegen ut til høring og 1. gangs offentlig ettersyn.

På grunn av påsken settes høringsperioden til 23. april – 4. juni 2022. Vi ber spesielt om at adresserte eiendomsselskaper videreformidler høringsbrevet til leietagere.

Reguleringsplan for Hovlandsvegen er en offentlig reguleringsplan utarbeidet av Rambøll på vegne av Søndre Land kommune. Hensikten med reguleringsplan for Hovlandsvegen er flytting av eksisterende Hov bilverksted med bussgarasjer og lastebilparkering til areal NÆ1, bak dagens Rema 1000 og Europris i Hov sentrum syd.

Flytting av bilverkstedet medfører transformering fra industri til forretning/kontor og bolig omkring et fremtidig gatetun i området Hovlandsvegen – Grettegutua. Flytting av bilverkstedet og transformering av industriområdet er vesentlig for utvikling av Hov sentrum, jf. planforslag plankart vedlegg V1 og illustrasjonsplan vedlegg V4 (reguleringsplanforslag og illustrasjonsplan som viser flytting av eksisterende Hov bilverksted med bussparkering og lastebiloppstilling «bak» Rema 1000 og Europris).

Saksfremlegget til møtet i formannskapet 6. april 2022 redegjør kort for planforslaget, jf. vedlegg under. Mht. til sakens dokumenter i møtet (behandlingsnummer 42/22, saksnummer 22/289) har rådmannen foretatt noen tekniske opprettinger i vedleggene. Det gjelder spesielt «Handelsanalysen» vedlegg V16b der revidert versjon omfatter analyse også av gjennomgangstrafikkens betydning for handelen i Hov sentrum. Linkene under gjelder korreksjon av vedlegg etter møtet i formannskapet.

Dokumentene:

Disse dokumentene er også tilgjengelig i papirformat i kommunens servicetorg og bibliotek.

Høringssvar sendes epost@sondre-land.kommune.no eller til Søndre Land kommune, Hovsbakken 1, 2860 Hov innen 04.06.2022.


3D-tegning som viser hvordan man tenker seg området utformet.


Publisert: 25.05.2018 13.42.52
Sist endret: 20.04.2022 14.10