Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


DKS - Den Kulturelle Skolesekken

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal ordning som sørger for at alle skoleelever i Norge får oppleve profesjonell kunst og kultur hvert år. Ordningen er unik i verdenssammenheng.

Gjennom ordningen får elevene mulighet til å oppleve, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for profesjonelle kunst- og kulturuttrykk. Kulturtilbudet skal være av høy kvalitet, og vise hele bredden av de seks kulturuttrykkene: film, kulturarv, litteratur, musikk, scenekunst og visuell kunst

Den kulturelle skolesekken har vært en del av regjeringens kulturpolitiske satsing for grunnskolen siden 2001, og etter hvert ble også videregående skole innlemmet i ordningen. Dette betyr at i dag får alle elever, fra 1. klasse i grunnskolen til 3. trinn på videregående skole, oppleve profesjonell kunst og kultur gjennom DKS.

I Søndre Land er det avdeling for kultur, idrett og fritid so organsierer DKS tilbudet i samarbeid med skolene. Årlig gis det tilbud om blant annet: kino, museumsturer, forestillinger, utflukter mm. ta kontakt med kulturskolerektor for meg informasjon om ordningen.

 

DKSS - Den Kulturelle Spaserstokken 

Formål

Den kulturelle spaserstokken er en nasjonal kultursatsing som har som mål å sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre. 

Den kulturelle spaserstokken skal legge til rette for økt samarbeid mellom kultur- og omsorgssektoren, slik at det kan utvikles gode kunst- og kulturprosjekter for eldre lokalt innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk.

Hva skal midlene brukes til?

Midlene skal hovedsakelig gå til profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet, og gjerne i samarbeid med kunst- og kulturinstitusjoner, kunstnere og andre kulturaktører på lokalt eller regionalt nivå. Ordningen skal også bidra til at eldre får et tilpasset kulturtilbud på arenaer der de eldre befinner seg i dagliglivet.

Midlene skal brukes til kulturtiltak som direkte kommer de eldre til gode.

Hva kan midlene ikke brukes til?

Midlene skal ikke brukes til investeringer, utstyr, administrasjonstiltak, planleggingstiltak eller kompetanseutvikling.

 Lokal organisering

I Søndre Land kommune er det aveling for kultur, idrett og fritid som disponerer DKSS midlene. Dette gjøres i samarbeid med institusjonene  og frivilligsentralen. Årlig er det flere konserter på institusjonene og på frivilligsnetralen i regi av DKSS. Frivilligsentralen arrangerer også årlig en guidet tur til forksjellige lokasjoner i regi av DKSS. Andre eventer vil også forekomme og bli annonsert i de fora hvor vi treffer målgruppa. Har du et godt konsept du ønsker å tilby eller du lurer på mer informasjon om tilbudet kan du ta kontakt med avdelingsleder kultur, idrett og fritid.


Publisert: 22.07.2021 07.54.12
Sist endret: 22.07.2021 08.00