Vold og seksuelle overgrep

Søndre Land Kommune jobber både forebyggende og tverrfaglig rundt temaene vold i nære relasjoner, seksuelle overgrep, sosial kontroll og vold. Kommunens nettsider er oppdatert på dette alvorlige fagfeltet. Er du bekymret for noen eller er du eller familien din utsatt for krenkelser, søk hjelp.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Vold i nære relasjoner

Vold i nære relasjoner omfatter ulike former for vold og overgrep mellom nåværende og tidligere familiemedlemmer, og den omfatter også barn som er vitne til volden. Negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse faller også inn under begrepet. (rvts.no)

Det skilles mellom vold hvor den som utøver er i nær relasjon til den utsatte og vold utenfor nære relasjoner. I straffeloven av 2005 §282 defineres nære relasjoner som nåværende eller tidligere ektefelle eller samboer, nåværende eller tidligere ektefelles eller samboers slektning i rett nedstigende linje, slektning i rett oppstigende linje, noen i sin husstand eller noen i sin omsorg.

Det vil si at nære relasjoner også omfatter søsken, barn, forelder, besteforeldre og barnebarn. I denne veilederen inkluderes også storfamilie, partner, kjæresterelasjoner og personer i bofellesskap som nære relasjoner. (nkvts.no)

Det er nesten tre ganger større risiko for at barn med nedsatt funksjonsevne opplever vold og seksuelle overgrep enn andre barn. (reddbarna.no)

Føler du deg utrygg hjemme?

I Søndre Land kommune har vi nulltoleranse mot vold. Det gjelder både fysisk, psykisk og seksuell vold. Det er ikke alltid lett å vite om det du har opplevd er vold, men hvis du lurer på om det er alvorlig nok - så er det det. Da ber vi deg om å ta kontakt med noen som kan hjelpe deg - vi er her for deg!

Ønsker du å snakke med noen?

Vold- og overgrepslinjen (VO-linjen) - telefon 116 006 er en nasjonal hjelpelinje for alle som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner. VO-linjen er åpen døgnet rundt, og det er gratis å ringe dit.

Gjøvik Krisesenter - har tilbud til kvinner, menn og barn.
Døgnåpen vakttelefon: 61 17 55 60

Barnevernet
Vi vil gjerne hjelpe deg tidlig slik at det ikke blir vonde situasjoner for barn og familier.
Ring barnevernsvakta: 61 18 95 44

Familievernkontoret Innlandet Vest- Gjøvik/ Lillehammer
Vi tilbyr samtaleterapi, veiledning og kurs. Du trenger ikke henvisning.

Nok.Gjøvik - Lavterskel og hjelpetilbud om seksuelle overgrep.
Tjenesten er et gratis hjelpetilbud til utsatte for seksuelle overgrep og for pårørende. De kan også veilede lærere, helsepersonell og øvrige fagpersoner i spørsmål som omhandler incest og seksuelle overgrep.

Er du redd for sikkerheten til deg eller barna dine?

Gjøvik Krisesenter
Dersom du er truet eller utsatt for vold i nær relasjon og trenger beskyttelse, kan du få et dagtilbud eller botilbud på krisesenteret i en kort periode. Her vil du få veiledning og noen å snakke med. Du kan være anonym og få tolk. De har taushetsplikt og hjelpen er gratis.
Døgnåpen vakttelefon: 61 17 55 60

Politiet
Ved akutt fare ring politiet på telefon 112 eller 02800
Politiet kan hjelpe deg med å dra til Krisesenteret.

Krisesentertilbudet i kommunen

Krisesenteret er et tilbud til deg som er utsatt for vold eller overgrep fra en partner, familie eller andre du har et nært forhold til.
Krisesenteret for vår kommune er Gjøvik krisesenter. https://krisesenteret-gjovik.no

Informasjon på andre språk finner du på dinutvei.no.

Hvem kan få hjelp?

Du trenger ikke å være i akutt krise for å få hjelp på krisesenteret.

Senteret tilbyr:

 • et trygt, midlertidig sted å bo – eller dagtilbud om du heller vil
 • beskyttelse, sikkerhet, råd og veiledning

Absolutt alle kan kontakte krisesenteret, når som helst, uansett kjønn og alder. Du kan også ta med barna dine på krisesenteret.

 • Krisesenteret har døgnåpen vakttelefon
 • Det er gratis å få hjelp og gratis å bo på krisesenteret
 • Du trenger ingen henvisning eller timeavtale for å kontakte senteret

Kontaktinformasjon Gjøvik krisesenter:
Døgnåpent telefonnummer: 61 17 55 60
E-post: post@krisesenteret-gjovik.no
Nettside: https://krisesenteret-gjovik.no

Nasjonale hjelpetilbud

VO-linjen
Din utvei
Vern for eldre

Informasjonsvideo fra krisesentersekretariatet:

For fagpersoner

https://dinutvei.no/vold-i-naere-relasjoner/fagressurser-artikler/
https://nokgjovik.no/
https://www.nfss.no/
https://voldsveileder.nkvts.no/

Mottak for seksuelle overgrep

Har du eller noen du kjenner blitt utsatt for seksuelle overgrep eller vold? Ring politiet eller SO-mottaket.

Husk å ikke dusje, bade eller skifte klær før du kommer til SO-mottaket.

Hvem skal jeg ringe?

SO-mottak på Lillehammer sykehus

 • Telefon: 61 27 22 16
 • Besøksadresse: Sykehuset Innlandet, avdeling Lillehammer er: Anders Sandviksgate 17, 2609 Lillehammer
 • SO-Mottaket holder til på gynekologisk avdeling
 • Åpent hele døgnet

Politiet

 • Telefonnummer 112

Legevakta

Skulle det være ønskelig å prate med sykepleier på Gjøvik Interkommunale Legevakt kan de nås på det nasjonale legevaktsnummeret

Hva er SO-mottak?

SO-mottak er et tilbud til de som er utsatt for voldtekt, voldtektsforsøk eller andre seksuelle overgrep. Spesialisthelsetjenestens oppgave er seksualvold. Vold i nære relasjoner ivaretas av legevakt.

Hva skal du gjøre først?

Har du vært utsatt for overgrep, er det viktig å ta kontakt umiddelbart. Du skal ikke dusje, bade eller skifte klær før du kommer til SO-mottaket.

Hva får du hjelp til?

 • medisinsk undersøkelse og behandling
 • rettsmedisinsk undersøkelse
 • psykososial oppfølgning
 • hjelp til å komme i kontakt med andre relevante samarbeidspartnere

Tilbudet er uavhengig av om du ønsker å anmelde eller ikke.

Hva koster det?

Tilbudet er gratis.

TryggEst - vern av risikoutsatte voksne

TryggEst skal bidra til å forhindre, avdekke og håndtere vold og overgrep mot voksne mennesker som i liten eller ingen grad er i stand til å beskytte seg selv.
Søndre Land Kommune er en TryggEst kommune og jobber tverrfaglig for å forhindre forhindre, avdekke og håndtere vold og overgrep mot voksne som i liten eller ingen grad er i stand til å beskytte seg selv. Personer som kan være særlig utsatt for vold og overgrep kan være personer med kognitiv svikt, fysisk og psykisk funksjonsnedsettelse, rusproblemer, høy alder eller sykdom.

Statens barnehus

Statens barnehus Hamar er et kompetansehus for barn, ungdom og sårbare voksne i møte med rettsapparatet.

Statens barnehus har som målsetting å sikre at barn, ungdom og sårbare voksne som kan ha vært utsatt for, eller vært vitne til, vold og seksuelle overgrep, ikke utsettes for unødige belastninger når de skal fortelle om hva som har skjedd.

https://www.statensbarnehus.no/barnehus/statens-barnehus-hamar/velkommen-til-statens-barnehus-hamar/

Er en du kjenner utsatt for vold?

Bry deg

Kjenner du noen du tror blir utsatt for vold eller overgrep, og lurer på hva du skal gjøre? Er du redd for å blande deg i noe du ikke har noe med, eller lurer du kanskje på hvordan du best kan hjelpe? Mange har kjent på den samme tvilen og usikkerheten. Ikke all vold er synlig, og den kan derfor være vanskelig for utenforstående å oppdage. Når det i tillegg kan være vanskelig for den som utsettes for vold å fortelle om det til andre, forblir ofte volden usynlig. Derfor ønsker vi at du skal bry deg!

Nettsiden Din vei ut gir informasjon til deg som er pårørende eller kjenner en som er utsatt for vold eller overgrep.

Snakk sammen

Å spørre noen om de har blitt eller blir utsatt for vold, kan være vanskelig og vi kan derfor være redde for trå feil. De fleste ønsker imidlertid at noen skal bry seg. Å vise at du bryr deg og lytter, og er tydelig på at du tror på det du blir fortalt kan være noe av det viktigste du kan bidra med.

Målet med en samtale er å motivere den som er utsatt for vold til å kontakte hjelpeapparatet slik at volden stopper. Er du usikker på hva du skal gjøre kan du drøfte saken anonymt med krisesenter eller politi.

Kontakt hjelpeapparatet

Akutt hjelp

Ved alvorlige trusler eller fysiske skader etter vold og overgrep, kontakt politiet, legevakt eller overgrepsmottaket. Du kan også ta kontakt med Gjøvik krisesenter.

Vakttelefoner

Samtaler, råd og veiledning

Ta kontakt med familievernkontoret, alternativ til vold, krisesenteret eller andre i hjelpeapparatet for å få råd og veiledning.

Nettsider med informasjon og hjelp


Publisert: 02.07.2024 10.15.29
Sist endret: 04.07.2024 11.41