Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Et økende antall unge står utenfor samfunnets sosiale og profesjonelle arenaer. Dette skaper samfunnsøkonomiske utfordringer og er ikke sosialt bærekraftig. Tall fra NAV viser at antall unge uføre (18-29 år) ble nær doblet fra 2013 til 2018, og at psykiske lidelser er den fremste årsaken til uførhet blant unge. Eksklusjonen kan skyldes individuelle og familiære rammer, men også komme som et resultat av strukturelle barrierer i den enkelte kommune eller i samfunnet som helhet. Prisen for utenforskap er høy både for den som rammes og for samfunnet.

Søndre Land er en av de kommunene i landet der forekomsten av utenforskap er størst. Derfor etablerte kommunen i 2017 prosjektet Folkehelse Søndre Land 2025. I dette prosjektet har man tatt tak i noen av kommunens grunnleggende samfunnsutfordringer, ikke minst den høye andelen unge som har livsoppholdsytelser fra NAV som primær inntektskilde, og de som står i fare for å falle utenfor. I 2018 ble det etablert flere tiltak for å redusere utenforskap og skape bedre livskvalitet for de det gjelder.

Videre følger en oversikt over tiltakene som springer ut av Folkehelse 2025:

 • Drift i rådhuskantina – arbeidsplasser for unge med behov for tilrettelagt arbeid
 • FROG livsmestringskurs for unge voksne – på Sølve og med Sølves FROG-trenere (i samarbeid med den sosiale entreprenør Lyk-z & døtre)
 • Drive for Life – tilpasset fritidstilbud for ungdom (samarbeid med den sosiale entreprenøren Drive For Life)
 • Kurset «Å leve med diabetes» - skal gi grunnleggende kunnskap og forståelse av diabetessykdommen, trygghet og gode råd (i samarbeid med Land diabetesforening)
 • Samlokalisering og koordinering av kommunens dagtilbud – i nye lokaler på Sølve
 • NED-prosjektet for å redusere sykefravær (i samarbeid med NAV)
 • COS Trygghetssirkelen, kompetanseheving for barnehage- og skoleansatte (et universelt og primærforebyggende tiltak i samarbeid med Tilknytningspsykologene)
 • FLYT – et livsmestringsprogram for 10. klassinger med målsetting om å forhindre frafall i videregående opplæring (i samarbeid med Kronprinsparets Fond)
 • VILMER – kobler de som vil oppleve med de som vil bidra med positiv aktivitet (sosial entreprenør som tilbyr løsninger på kvalitetsreformen "Leve hele livet", som skal være med på å skape et mer aldersvennlig Norge gjennom nært samarbeid med frivilligheten, kommunen og lokalsamfunnet). 
 • LOS-prosjektet for ungdom

Flere av disse tiltakene har vist at det nytter å arbeide systematisk, og sammen med andre. Gjennom samarbeid med den sosiale entreprenøren Lyk-z og døtre har flere unge innbyggere i kommunen kommet tilbake i aktive og virksomme liv. Rådhuskantina vår har skapt meningsfulle arbeidsplasser for unge med behov for tilrettelagt arbeid. Drive for Life og Flyt-programmet til Kronprinsparets fond gir mange av ungdommene våre livsmestringsverktøy og veikart for framtida. Tilknytningspsykologenes bidrag til Circle of Security (COS) kompetanseheving for våre barnehage- og skoleansatte har gitt økt relasjonskompetanse og en grunnmur for forebyggende arbeid og tidlig innsats mot barn og unge. 

Folkehelse 2025 har altså resultert i forebyggende folkehelsetiltak både av

 • universell art (tiltak settes inn før problemer har oppstått, omfatter innsats mot hele befolkningsgrupper – eksempelvis COS, arbeid med å fremme ansattes relasjonskompetanse),
 • selektiv art (tiltak rettet mot grupper med kjent og/eller forhøyet risiko for å utvikle problemer, tiltak som skal motvirke negativ utvikling)
 • og indisert art (tiltak rettet mot individer med høy risiko eller klare tegn på problemer, eksempelvis tiltak rettet mot ungdom som står utenfor arbeid og studier). 

For og videre ivareta folkehelsearbeidet og behovet for tverrfaglighet og innsats på tvers av kommunalområder, avdelinger og stabsfunksjoner opprettes det som en del av ny administrativ organisering fem ulike nettverk.  Etablering av nettverkene innebærer at arbeidet i Folkehelse Søndre Land 2025 legges inn som en del av den ordinære driftsorganisasjonen. Eksisterende tiltak, og utviklingen av nye, blir en del av ordinær drift i:

 • Nettverk for tidlig innsats og forebygging
 • Nettverk for nærværsarbeid og arbeidsmiljø (utvidet AMU)
 • Nettverk for rehabilitering, mestring, aktivitetstilbud og arbeidsutprøving
 • Nettverk for livsmestring og folkehelse (utvidet folkehelsekomité)
 • Nettverk for boattraktivitet og næringsutvikling

Nettverkene er forutsatt ledet av kommunalsjef. Derigjennom gis det signal om at disse nettverkene skal ha formell (og reell) myndighet til å handle og iverksette tiltak, på tvers. 

Folkehelsearbeidet i kommunen er omfattende og strekker seg også langt utover prosjekttrammene for Folkehelse 2025. Forebygging og helsefremmende arbeid foregår innen ordinær drift i de fleste av kommunens sektorer – både universelle tiltak og tiltak mot risikoutsatte grupper. Alle tiltakene kan ikke nevnes, men eksempler på andre etablerte praksiser er:

 • FYSAK som forebyggende og inkluderende tiltak ved SLUS
 • Fagteam - et forbyggende tiltak for barn i barnehage og grunnskole. Fagteamene skal avklare bekymring og uro i meldt sak, og gjennom strukturert tverrfaglig samarbeid sikre at barn og unge i Søndre Land kommune får rett hjelp til rett tid.
 • SLT (samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak) som en modell for å samordne og videreutvikle tverrsektorielt arbeid mot rus, kriminalitet, utenforskap. Hovedmålsettingen for SLT er å bidra til en forpliktende og god samordning av tiltak som virker kriminalitets- og rusforebyggende, og som reduserer utvikling av psykiske problemer og atferdsproblemer hos barn og unge.
 • COS foreldrekurs – en modell for å fremme tilknytningen mellom foreldre og barn, og gi foreldre en mulighet til å forstå barnas behov bedre.

Publisert: 17.04.2018 08.00.34
Sist endret: 30.04.2021 11.23