Varsling om kritikkverdige forhold

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Varsling er å si fra om kritikkverdige forhold, som brudd på lover, regler eller etiske retningslinjer til noen som kan gjøre noe med det. Varslingsordningen skal gjøre det enkelt og trygt å varsle om korrupsjon, misligheter og lovbrudd i eller mot kommunen.

Hvem kan varsle

Rutine for varsling gjelder for leverandører, brukere, innbyggere og andre.
For ansatte gjelder egne rutiner for varsling.

Det er forskjell på klage og varsling

Opplever du feil eller mangler ved en tjeneste du mottar, må du kontakte tjenestestedet eller Søndre Land kommune. Klage på enkeltvedtak rettes til tjenestestedet som fattet vedtaket, innen klagefristen.

Hva kan det varsles om?

Kritikkverdige forhold kan for eksempel være:

  • Brudd på lover og regler
  • Korrupsjon eller andre økonomiske misligheter
  • Brudd på regler for anskaffelser
  • Brudd på taushetsplikt
  • Mobbing, maktmisbruk eller diskriminering fra ansatte
  • Upassende gaver eller bonuser

Denne listen gir eksempler, men er ikke uttømmende.

Du kan varsle i elektronisk skjema eller brev

Send varsel på elektronisk skjema til Søndre Land kommune
Når du varsler via elektronisk skjema, bruker du en kryptert (sikker) løsning som sikrer personvernet. Du kan velge om du vil være anonym eller oppgi hvem du er.

MERK: Det elektroniske varslingsskjemaet kan brukes både av eksterne varslere og av ansatte.

Varsle om kritikkverdige forhold

Send brev til Søndre Land kommune

Søndre Land kommune
v/rådmannen
Hovsbakken 1
2860 Hov

Send brev til kontrollutvalget i Søndre Land

Dersom varselet gjelder rådmannen, eller varselet inneholder kritikkverdige forhold av svært alvorlig grad, kan vaselet sendes til kontrolluvalget:

Kontrollutvalgstjenester AS
v/Kjetil Solbrækken
Studievegen 7
2815 Gjøvik

Unngå å sende varsel i e-post

Av hensyn til personvernsikkerhet anbefales det å IKKE varsle i e-post.

Anonymitet

Du kan velge å varsle anonymt. Det kan imidlertid være vanskelig å undersøke anonyme tips, slik at mulighetene til å få gjort noe med forholdt ofte er større dersom du velger å stå frem med kontaktinformasjon.

Uansett om du oppgir navn eller varsler anonymt, vil varslingen bli håndtert i samsvar med lover og regler for saksbehandling. Varslingsordningen skal være trygg for alle som varsler, og det skal også være et vern for den det varsles om.

Hva skjer når du har varslet?

Varselet mottas av kommunen v/rådmannen, og du vil få en bekreftelse på at varselet er mottatt. Rådmannen beslutter deretter videre prosess. Oppfølgingen av varselet er avhengig av hva det er varslet om. Du vil få informasjon om hvilken oppfølging varselet vil få, som for eksempel utredning eller oppfølging.

Dersom varselet gjelder rådmannen, eller varselet inneholder kritikkverdige forhold av svært alvorlig grad, kan varselet sendes kontrollutvalget for behandling. 

I alle saker skal det også vurderes om kommunen skal innhente juridisk og sakkyndig bistand i saksbehandlingen.

Varsling og offentlighetsloven

Dokumenter i varslingssaker er underlagt samme lovverk for taushetsplikt og offentlighet som for andre dokumenter i kommunen. Det vil si at taushetsbelagte opplysninger alltid vil være unntatt offentlighet. Varslers identitet og opplysninger som er egnet til å identifisere varsler vil som hovedregel bli skjermet.

Opplysninger som ikke kommer inn under unntaksbestemmelsene i offentleglova vil derimot kunne bli offentliggjort eller bli gitt innsyn i etter innsynsbegjæring.

Hensynet til den det varsles om

Varslingsordningen ivaretar også den det blir varslet om, på lik linje med den som varsler.

I de saker hvor rådmannen forfølger saken, skal den det blir varslet om i utgangspunktet bli gjort kjent med varselet, og med hvilke opplysninger som er gitt. På den måten får vedkommende anledning til å komme med sin versjon av saken.

Når saken er ferdig behandlet, skal den det er varslet om straks ha beskjed, uansett utfallet av saken. 


Publisert: 18.09.2019 12.21.29
Sist endret: 16.06.2021 16.38