Legater


Legater i Søndre Land kommune

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Nå kan du søke på legater

LEGATER

Søknadsfrist for å søke støtte fra legater i Søndre Land kommune er 1.oktober. Legater det kan søkes støtte fra er: Randerslegatet til helsemessig og sosial støtte, Randerslegatet til utdanning og utvikling, Johan Øksne og hustrus legat, Lilly Halvorsruds og Hans A Haugs legat og Marie Grimes legat.

Søknadsskjemaer til Randerslegatene og ytterligere opplysninger om legatene, kan fås ved henvendelse til Søndre Land kommune, servicetorget eller lenger ned på denne nettsiden. 
Husk å sende med kopi av studentbevis for søknader til Randerslegatet til utdanning og utvikling.

Styret ønsker å prioritere søknader fra foreninger og privatpersoner der formålet er å bidra til tiltak for andre.

 

Søknader om støtte sendes digitalt fra lenken over.

Søknad på papir sendes:
Legater, Søndre Land kommune, Hovsbakken 1, 2860 Hov, innen 1.oktober. Søknader innkommet etter søknadsfristen vil normalt ikke bli behandlet. 

Papirskjema kan fås ved henvendelse til servicetorget i Søndre Land Rådhus, eller ved å sende epost til: epost@sondre-land.kommune.no


Hva er et legat?

Et legat blir opprettet ved at et pengebeløp eller en annen formuesverdi gis eller testamenteres til et bestemt formål. Det finnes legater for mange ulike formål, som f.eks. legater til utdanning, støtte ved særskilt sykdom eller til livsopphold for vanskeligstilte. Det finnes også legater for kunstnere og musikere.

Avkastningen (renteinntektene), som denne formuesverdien gir, er grunnlaget for det beløpet som kan deles ut til det bestemte formålet. Størrelsen på legatmidlene som deles ut kan variere fra år til år avhengig av hvor mye renter som er til disposisjon og hvor mange som søker. Utdeling av legatmidler skal ikke erstatte krav på ytelser som den enkelte har etter helse-, sosial- og trygdelovgivingen.

Søndre Land har over mange år hatt en rekke legater. I løpet av de siste årene har det skjedd en opprydding og sammenslåing av flere legater, og det har blitt ett felles styre for alle legatene. Nedenfor følger en oversikt over de ulike legatene med formål, målgruppe og søknadsfrister. Det er også lenket til hvert legats statutter og søknadsskjema.

Vi gjør oppmerksom på at søknader som kommer inn i etterkant av fristen ikke vil bli behandlet før neste søknadsfrist.

Randerslegat til helsemessig og sosial støtte

Formål: Legatets formål er å bidra til helsemessige og sosiale tiltak for eldre, mennesker med funksjonshemning, og andre trengende i Søndre Land.

Målgruppe: Innbyggere bosatt i Søndre Land kommune med lav eller ingen inntekt.

Statutter: 
Statutter Randerslegatet til helsemessig og sosial støtte

Søknadsfrist: 1. oktober hvert år.

Randerslegat til utdanning og utvikling

Formål: Legatets formål er å bidra til opplæring, utdanning og utvikling av barn, unge og vanskeligstilte i Søndre Land.

Målgruppe: Innbyggere bosatt i søndre Land kommune som er under utdanning.

Statutter:
Statutter Randerslegatet for utdanning og utvikling

Søknadsfrist: 1. oktober hvert år

Johan Øksne og hustrus legat

Formål: Legatets formål er til opprustning av Enger kirke og kirkegård.

Målgruppe: Menighetsråd, foreninger, personer som jobber med formål mot Enger kirke og kirkegård.

Statutter:
Statutter Johan Øksne og hustrus legat

Søknadsfrist: 1. mars og 1. oktober hvert år.

Strandmo og Røens legat

Formål: Formål 1: Utdeling foretas på et skjønnsmessig grunnlag fra styrets side, som en påskjønnelse til kvinner og/eller menn som i årets løp har bidratt med noe til beste for bygden Søndre Land. Det kan være av åndelig eller praktisk/økonomisk art.
Formål 2: Utdeling foretas til diakonalt arbeid eller andre diakonale tiltak i Søndre Land kommune.

Målgruppe: Alle

Statutter:
Statutter Strandmo og Røens legat

Søknadsfrist: 1. mars og 1. oktober hvert år. Utdeling fra legatet kan først skje fra år 2025.

Hoff og Hornsliens legat

Formål: Utdelinger er til fordel for Hovli, og til beste for eldre i Søndre Land kommune, enten de er bosatt på Hovli eller er hjemmeboende.

Målgruppe: Eldre innbyggere i Søndre Land kommune, samt Hovli alders- og sykehjem.

Statutter:

Statutter Hoff og Hornsliens legat

Søknadsfrist: 1. mars og 1. oktober hvert år. Utdeling fra legatet kan først skje fra år 2025.

Struksnæs', Odnæssveens og Haugs legat til utdanning og utvikling

Formål: Legatets formål er å bidra til opplæring, utdanning og utvikling av barn, unge og vanskeligstilte i Søndre Land.

Målgruppe: Barn, unge og vanskeligstilte i Søndre Land kommune.

Statutter:
Statutter Struksnæs', Odnæssveens og Haugs legat til utdanning og utvikling

Søknadsfrist: Utdeling fra legatet kan først skje fra år 2025.

Marie Grimes legat

Formål: Legatets formål er å gi økonomisk støtte til sang- og musikkstuderende fra Søndre Land kommune.

Målgruppe: Innbyggere i Søndre Land kommune som tar sang- og/eller musikkutdanning.

Statutter:
Statutter Marie Grimes legat

Søknadsfrist: 1. mars og 1. oktober hvert år.

Lilly Halvorsruds og Hans A Haugs legat

Formål: Til kultur og fritidstilbud for personer med nedsatt funksjonsevne.

Målgruppe: Personer med nedsatt funksjonsevne.

Statutter:
Statutter Lilly Halvorsruds og Hans A Haugs legat

Søknadsfrist: 1. mars og 1. oktober hvert år. 


Publisert: 25.05.2018 10.22.30
Sist endret: 31.08.2023 11.23