Opplæringstilbud for voksne

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Grunnskole for voksne

Voksenopplæringen gir eksamensrettet grunnskoleopplæring over tre år i kjernefagene norsk, engelsk, matematikk, samfunnsfag og naturfag til sammen 30 timer i uka på dagtid. Målet for opplæringen er å gi ferdigheter og kunnskaper på nivå med grunnskoleeksamen.

Målgruppe

  • Norske og minoritetsspråklige voksne (fra 16 år) som ikke har fullført grunnskole.
  • Retten kan også gjelde for personer som tidligere har fullført grunnskolen.

Det er hovedoppstart i august, men også fortløpende opptak gjennom hele året.

Vekstbedriften Sølve AS organiserer og gjennomfører voksenopplæring for både Søndre og Nordre Land kommune.

Se lenke: https://www.solve.as/jobbsokere/voksenopplaering/voksenopplaring

Realkompetansevurdering

Med realkompetanse menes all formell, ikke-formell og uformell kompetanse en voksen har fra utdanning, arbeid, foreningsliv mm. Dersom du vil søke videregående skole, men mangler dokumentasjon på gjennomført grunnskole i ett eller flere fag, er det nødvendig å bli realkompetansevurdert.

Du kan få vurdert din realkompetanse opp mot læreplanen i fagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag.

Søk om realkompetansevurdering

Når du søker om realkompetansevurdering, setter du selv opp en oversikt over din aktuelle fagkompetanse. I søknaden oppgir du tidligere utdanning, relevant arbeidserfaring og gir en beskrivelse av det du ønsker å få vurdert. Du må også dokumentere at du bor i Gjøvikregionen.  Søknaden sendes xxxxxx, som så vil ta kontakt med deg for å gjennomgå din bakgrunn og prosedyren for realkompetansevurdering.

Selve realkompetansen vurderes av en faglærer. Vurderingen tar 1 - 1 1/2 time i hvert fag. Faglæreren vurderer dine kunnskaper og ferdigheter i forhold til læreplanen i faget. Du må kunne vise til kompetanse på karakter 2-nivå eller bedre for å få godkjent realkompetanse i faget.

Realkompetansevurdering på grunnskolens område er omfattende og tidkrevende. Det stilles tilsvarende krav til kjennskap til læringsmålene i Kunnskapsløftet som en avgangselev i 10. klasse. Før du søker bør du sette deg inn i hva som forventes i de ulike fagene.

Søk om realkompetansevurdering her (vigo.no)

Mer om realkompetansevurdering (Karriere Oppland)

Aktuelle lover og regelverk

Opplæringslova 4A-1 - Rett til grunnskoleopplæring for vaksne

Les mer om realkompetansevurdering (Kompetanse Norge)


Publisert: 27.04.2018 08.42.52
Sist endret: 27.03.2024 13.13