Vedtekter for skolefritidsordningen

Kommunestyret har i møte 18.03.2024 vedtatt vedtekter for skolefritidsordningen i Søndre Land, gjeldende fra 24.06.2024.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


§ 1 EIERFORHOLD

SFO, som omhandles i disse vedtektene, eies og drives av Søndre Land kommune.

§ 2 RETNINGSLINJER

Skolefritidsordningen drives i samsvar med Opplæringslovens § 13 -7 med forskrift og
gjeldende vedtekter fastsatt av kommunestyret.

§ 3 DEFINISJON OG FORMÅL

SFO er et frivillig tilbud om opphold utenom skolens ordinære undervisningstid for
barn i 1. -4. klasse, og i tillegg for barn med særskilte behov i 5.-7. klasse. Ordningen er
en del av skolens samlede virksomhet.
Skolefritidsordningen skal legge til rette for at barna gis mulighet for aktivt å utnytte
sin fritid til allsidig lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i barnas alder,
funksjonsnivå og interesse. SFO skal gi barna trygghet, omsorg og tilsyn. Dette skal
skje i nær forståelse og i samarbeid med barnas hjem og i overenstemmelse med
skolens formål slik det kommer til uttrykk i Opplæringsloven § 1.

§ 4 STYRING OG LEDELSE

Kommunestyret er ansvarlig styringsorgan for SFO, mens den administrativt er

underlagt kommunalsjef Opplæring og inkludering.
Rektor ved den enkelte skole er administrativ og faglig leder. Daglig leder for SFO
har ansvaret for den daglige driften.
Daglig leder for SFO deltar i skolens samarbeidsutvalg. En representant for foreldrene
som har barn i SFO velges til skolens samarbeidsutvalg (SU).
Alle foreldrene som har barn i SFO utgjør foreldrerådet. Det avholdes foreldremøte
minimum en gang pr. år.

§ 5 LEKE- OG OPPHOLDSAREAL

SFO er lokalisert til den enkelte skole. SFO har egen base, som et samlingspunkt for
driften. I tillegg kan skolens øvrige rom og utstyr benyttes etter behov, når dette ikke
brukes til undervisning.
Vedtekter for SFO i Søndre Land 3

§ 6 ÅPNINGSTIDER

Skolefritidsordningen er åpen:
• Alle skoledager
• Etter skoleårets slutt, likevel ikke utover 30. juni, samt fra første hele uke i august.
• Siste hele sommerferieuke før første skoledag i august er SFO åpent tre dager.
• Sommeråpent SFO skal samordnes med barnehagenes åpningstilbud i sommerferien.
• Høstferie og vinterferie.
SFO-tilbudet i skolenes ferier samles til Fryal skole. Av hensyn til de med lengst reiseveg
tilknyttet Odnes, utvides åpningstiden med en halv time, både morgen og ettermiddag.

§ 7 BEMANNING

Bemanningen fastsettes utfra følgende norm:
Antall barn               Antall voksne
1 – 14                                   1
15 – 29                                 2
Rektor er overordnet administrativ og pedagogisk leder for den enkelte skoles SFO. I tillegg
skal SFO ha en leder, som skal koordinere den daglige driften. SFO-lederen skal rapportere til
rektor.
Øvrig bemanning består av fagarbeidere/assistenter.
For barn med særskilte behov kan det tilsettes ekstra assistent. Det er rektor, i samråd
med SFO-leder, som avgjør dette med bakgrunn i elevens behov for støtte og
oppfølging.

§ 8 OPPTAK

Kommunalsjef Opplæring og inkludering er opptaksmyndighet. Myndigheten kan delegeres til
rektor.
Ved flere søkere enn det er plass til, avgjøres opptaket etter følgende kriterier i
prioritert rekkefølge:
1. Barn med særskilte behov som kan nyttiggjøre seg av tilbudet.
2. Barn som har behov for plass på grunn av sosiale, pedagogiske eller medisinske
årsaker. Det må legges ved dokumentasjon når det søkes opptak på spesielle vilkår.
3. Barn med tospråklig bakgrunn som trenger trening/opplæring i norsk.
4. Barn av enslige forsørgere, som er i arbeid utenfor hjemmet eller er i utdanning.
5. Barn, som har begge foreldre i arbeid utenfor hjemmet eller i utdanning.
6. Yngre barn går foran eldre barn.
Hovedopptak gjennomføres på våren, med søknadsfrist 22. mai. Søknad om plass
skjer via foreldreportalen i IST. Inntak av barn i løpet av skoleåret kan også skje dersom det
er plass innenfor etablert bemanning.
Det kan kjøpes dagopphold, dersom dette ikke medfører økt bemanning.
Økning eller reduksjon av oppholdstid i løpet av skoleåret, skal skje etter søknad via digitalt
skjema i IST.
Vedtekter for SFO i Søndre Land 4
Gjensidig oppsigelsestid er 1 måned. Betaling påløper i oppsigelsestida fra 1. eller den
16. i måneden. Oppsigelse skjer digitalt via IST.
Ved oppsigelser etter 1. april, må det betales for plassen ut juni måned.

§ 9 FORELDREBETALING

Foreldrebetalingen i SFO fastsettes av kommunestyret, som en del av det årlige
budsjettvedtaket.
Det opereres med tre alternative oppholdstider:
• Hel plass; 15/u til og med 26 t/u
• Halv plass; 7 t/u til og med 14 t/u
• Kvart plass; Til og med 6 t/u
• 12 timers gratis SFO for gjeldende klassetrinn
Antallet timer per uke i de ulike plassalternativene fastsettes av kommunestyret ut fra
åpningstiden i SFO og antallet skoletimer i førsteklasse.
For barn med særskilte behov i 5. – 7. klasse, tas ikke foreldrebetaling.
Foreldrebetalingen faktureres månedlig med 11 betalingsterminer per år.
Oppstart av faktureringsdato for 1. klassinger ved SFO er 16. august.
Det er anledning til å søke om redusert foreldrebetaling (en egen nasjonal ordning for
inntektsgradert foreldrebetaling).

§ 10 RUTINER VED SEN HENTING

Ved for sen henting etter stengetid, vil det gis en skriftlig advarsel fra daglig leder på
SFO. Blir samme barn hentet for sent flere ganger innenfor en periode på seks måneder, blir
foresatte fakturert med kr 200,- for å dekke SFO’s merkostnader.

§ 11 MÅLTID

Barna har med matpakke. Melk fås kjøpt.

§ 12 GYLDIGHET OG IVERKSETTING

De reviderte vedtektene gjelder fra og med 24.06.2024.

 

 

 

Vedtekter som gjelder fram til 24.06.2024:

§ 1     Eierforhold

SFO som omhandles i disse vedtektene eies og drives av Søndre Land kommune

§ 2     Retningslinjer

Skolefritidsordningen drives i samsvar med opplæringslovens § 13 -7 med forskrift og gjeldende vedtekter fastsatt av kommunestyret.

§ 3     Definisjon og formål

SFO er et frivillig tilbud om opphold utenom skolens ordinære undervisningstid for barn i 1 -4 klasse og i tillegg for barn med særskilte behov i 5-7 klasse. Ordningen er en del av skolens samlende virksomhet.

Skolefritidsordningen skal legge til rette for at barna gis mulighet for aktivt å utnytte sin fritid til allsidig lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i barnas alder, funksjonsnivå og interesse. SFO skal gi barna trygghet, omsorg og tilsyn. Dette skal skje i nær forståelse og i samarbeid med barnas hjem og i overenstemmelse med skolens formål slik det kommer til uttrykk i opplæringsloven § 1.

§ 4     Styring og ledelse

Kommunestyret er ansvarlig styringsorgan for SFO, mens den administrativt er underlagt kommunalsjef Skole.

Rektor ved den enkelte skole er administrativ og faglig leder. Daglig leder for SFO har ansvaret for den daglige driften.

Daglig leder for SFO deltar i skolens samarbeidsutvalg. En representant for foreldrene som har barn i SFO velges til skolens samarbeidsutvalg (SU).

Alle foreldrene som har barn i SFO utgjør foreldrerådet. Det avholdes foreldremøte minimum en gang pr år.

§ 5     Leke- og oppholdsareal

SFO er lokalisert til den enkelte skole. SFO har egen base som et samlingspunkt for driften. I tillegg kan skolens øvrige rom og utstyr benyttes etter behov når dette ikke brukes til undervisning.

§ 6     Åpningstider

Skolefritidsordningen er åpen

  • Alle skoledager 
  • Første hele sommerferieuke etter skoleslutt, likevel ikke utover 30. juni.
  • Siste hele sommerferieuke før første skoledag i august er SFO åpent 3 dager.
  • Høstferie og vinterferie.

Hvis det innen søknadsfristens utløp er påmeldt 5 (Odnes) og 7 (Fryal) eller færre barn til SFO i skolens ferier vil det bli gitt tilbud ved en av skolene.

§ 7     Bemanning

Bemanningen fastsettes utfra følgende norm:

Antall barn                                                      Antall voksne

1 – 14                                                                         1

15 – 29                                                                       2

Rektor er overordnet administrativ og pedagogisk leder for den enkelte skoles SFO. I tillegg skal SFO ha en leder, som skal koordinere den daglige driften. SFO-lederen skal rapportere til rektor.

Øvrig bemanning består av fagarbeidere/assistenter.

For barn med særskilte behov kan det tilsettes ekstra assistent. Det er rektor, i samråd med SFO-leder, som avgjør dette med bakgrunn i elevens behov for støtte og oppfølging.

§ 8     Opptak

Kommunalsjef oppvekst er opptaksmyndighet. Myndigheten kan delegeres til rektor. Ved flere søkere enn det er plass til, avgjøres opptaket etter følgende kriterier i prioritert rekkefølge:

1. Barn med særskilte behov som kan nyttiggjøre seg av tilbudet.

2. Barn som har behov for plass på grunn av sosiale, pedagogiske eller medisinske årsaker. Det må legges ved dokumentasjon når det søkes opptak på spesielle vilkår.

3. Barn med tospråklig bakgrunn som trenger trening/opplæring i norsk.

4. Barn av enslige forsørgere, som er i arbeid utenfor hjemmet eller er i utdanning.

5. Barn, som har begge foreldre i arbeid utenfor hjemmet eller i utdanning.

6. Yngre barn går foran eldre barn.

Hovedopptak gjennomføres på våren med søknadsfrist 22. mai. Søknad om plass skjer via foreldreportalen i IST. Inntak av barn i løpet av skoleåret kan også skje dersom det er plass innenfor etablert bemanning.

Det kan kjøpes dagopphold, dersom det ikke medfører økt bemanning.

Økning eller reduksjon av oppholdstid i løpet av skoleåret, skal skje etter søknad via digitalt skjema i IST.

Gjensidig oppsigelsestid er 1 måned. Betaling påløper i oppsigelsestida fra 1. eller den 16. i måneden. Oppsigelse skjer digitalt via IST.

Ved oppsigelser etter 1. april, må det betales for plassen ut juni måned.

§ 9     Foredrebetaling

Foreldrebetalingen i SFO fastsettes av kommunestyret, som en del av det årlige budsjettvedtaket.

Det opereres med tre alternative oppholdstider:

  • Hel plass; 15t/u til og med 26 t/u
  • Halv plass; 7 t/u til og med 14 t/u
  • Kvart plass; Til og med 6 t/u

Antallet timer per uke i de ulike plassalternativene fastsettes av kommunestyret ut fra åpningstiden i SFO og antallet skoletimer i førsteklasse.

For barn med særskilte behov i 5 – 7 klasse, tas ikke foreldrebetaling.

Foreldrebetalingen faktureres månedlig med 11 betalingsterminer per år.

Oppstart av faktureringsdato for 1. klassinger ved SFO er 16. august.

Det er anledning til å søke om redusert foreldrebetaling (en egen nasjonal ordning for inntektsgradert foreldrebetaling).

§ 10   Rutiner ved sen henting

Ved for sen henting etter stengetid, vil det gis en skriftlig advarsel fra daglig leder på SFO. Blir samme barn hentet for sent innenfor en periode på seks måneder, blir foresatte fakturert med kr 200,- for å dekke SFO´s merkostnader.

§ 10   Måltid

Barna har med matpakke. Melk fås kjøpt.

§ 11   Gyldighet og iverksetting

Disse vedtektene gjelder fram til 24.06.2024.


Publisert: 26.04.2018 09.50.53
Sist endret: 22.03.2024 15.35