Vedtekter for skolefritidsordningen

Kommunestyret har i møte 22. mai 2017 vedtatt vedtekter for skolefritidsordningen i Søndre Land, gjeldende fra 01.08.2017

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


§ 1     Eierforhold

SFO som omhandles i disse vedtektene eies og drives av Søndre Land kommune

§ 2     Retningslinjer

Skolefritidsordningen drives i samsvar med opplæringslovens § 13 -7 med forskrift og gjeldende vedtekter fastsatt av kommunestyret.

§ 3     Definisjon og formål

SFO er et frivillig tilbud om opphold utenom skolens ordinære undervisningstid for barn i 1 -4 klasse og i tillegg for barn med særskilte behov i 5-7 klasse. Ordningen er en del av skolens samlende virksomhet.

Skolefritidsordningen skal legge til rette for at barna gis mulighet for aktivt å utnytte sin fritid til allsidig lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i barnas alder, funksjonsnivå og interesse. SFO skal gi barna trygghet, omsorg og tilsyn. Dette skal skje i nær forståelse og i samarbeid med barnas hjem og i overenstemmelse med skolens formål slik det kommer til uttrykk i opplæringsloven § 1.

§ 4     Styring og ledelse

Kommunestyret er ansvarlig styringsorgan for SFO, mens den administrativt er underlagt kommunalsjef oppvekst.

Rektor ved den enkelte skole er administrativ og faglig leder. Daglig leder for SFO har ansvaret for den daglige driften.

Daglig leder for SFO deltar i skolens samarbeidsutvalg. En representant for foreldrene som har barn i SFO velges til skolens samarbeidsutvalg.

Alle foreldrene som har barn i SFO utgjør foreldrerådet. Det avholdes foreldremøte minimum en gang pr år.

§ 5     Leke- og oppholdsareal

SFO er lokalisert til den enkelte skole. SFO har egen base som et samlingspunkt for driften, i tillegg kan skolens øvrige rom og utstyr benyttes etter behov når dette ikke brukes til undervisning.

§ 6     Åpningstider

Skolefritidsordningen er åpen

  • Alle skoledager 
  • Første hele sommerferieuke etter skoleslutt, likevel ikke utover 30. juni.
  • Siste hele sommerferieuke før første skoledag i august
  • Høstferie og vinterferie

De dagene det er skole er SFO åpen fra kl. 07.00 til skolen starter og fra skolen slutter til kl. 16.30. Utenom skoledagene har SFO åpent hele dagen i det samme tidsrommet.

Hvis det innen søknadsfristens utløp er påmeldt 7 eller færre barn til skolefritidsordningen for kommende skoleår vil det ikke bli gitt tilbud om SFO ved vedkommende skole. Tilbudet blir da slått sammen med en av de andre skolene.

Kravet om 7 barn gjelder ikke ved Vestsida oppvekstsenter hvis SFO – tilbudet kan samordnes med barnehagen. 

Skolefritidsordningen holder stengt to dager i løpet av året. Disse dagene benyttes til planleggingsdager for de ansatte. Tidspunktet for planleggingsdagene fastsettes av skolens rektor. Dagene skal i utgangspunktet gjennomføres samtidig med to av planleggingsdagene for undervisningspersonalet ved skolen.

§ 7     Bemanning

Bemanningen fastsettes på følgende norm:

Antall barn                                                      Antall voksne

1 – 14                                                                         1

15 – 29                                                                       2

Kravet om minimum en voksen under 14 barn kan fravikes hvis SFO – tilbudet kan samordnes med barnehagen (gjelder Vestsida oppvekstsenter). Bemanningen må likevel være forsvarlig.

Daglig leder skal ha minimum 20 vekttall pedagogisk utdanning. Dispensasjon fra utdanningskravet kan gis av kommunalsjef oppvekst. Øvrig bemanning består av fagarbeidere/assistenter.

For barn med særskilte behov kan det tilsettes ekstraassistent. Det er rektor i samråd med SFO-leder som avgjør dette med bakgrunn i elevens behov for støtte og oppfølging. 

§ 8     Opptak

Kommunalsjef oppvekst er opptaksmyndighet. Myndigheten kan delegeres til rektor.

Er det flere søkere enn det er plass til, avgjøres opptaket etter følgende kriterier i prioritert rekkefølge:

1. barn med særskilte behov som kan nyttiggjøre seg av tilbudet.

2. barn som har behov for plass på grunn av sosiale, pedagogiske eller medisinske årsaker. Det må legges ved dokumentasjon når det søkes opptak på spesielle vilkår.

3. barn med tospråklig bakgrunn som trenger trening/opplæring i norsk.

4. barn av enslige forsørgere som er i arbeid utenfor hjemmet eller er i utdanning.

5. barn som har begge foreldre i arbeid utenfor hjemmet eller i utdanning.

6. yngre barn går foran eldre barn.

Hovedopptak gjennomføres på våren med søknadsfrist 22. mai. Søknad om plass skjer på fastsatt skjema. Inntak av barn i løpet av skoleåret kan også skje dersom det er plass innenfor etablert bemanning.

Det kan ”kjøpes” dagsopphold dersom det ikke medfører økt bemanning.

Økning eller reduksjon av oppholdstid i løpet av skoleåret skal skje etter skriftlig avtale med rektor eller daglig leder for SFO.

Gjensidig oppsigelsestid er 1 måned. Betaling påløper i oppsigelsestida fra 1. eller den 16. i måneden. Oppsigelse skjer skriftlig og leveres rektor eller daglig leder for SFO. Ved oppsigelser etter 1. april, må det betales for plassen ut juni måned.

§ 9     Foredrebetaling

Foreldrebetalingen i SFO fastsettes av kommunestyret som en del av det årlige budsjettvedtaket.

Det opereres med tre alternative oppholdstider:

  • Hel plass; 14t/u til og med 26 t/u
  • Halv plass; 7 t/u til og med 13 t/u
  • Kvart plass; Til og med 6 t/u

Antallet timer per uke i de ulike plassalternativene fastsettes av kommunestyret ut fra åpningstiden i SFO og antallet skoletimer i første klasse.

For barn med særskilte behov i 5 – 7 klasse, tas ikke foreldrebetaling.

Foreldrebetalingen faktureres månedlig med 11 betalingsterminer per år.

Oppstart av faktureringsdato for 1. klassinger ved SFO er 16. august.

§ 10   Rutiner ved sen henting

Ved for sen henting etter stengetid, vil det gis en skriftlig advarsel fra daglig leder på SFO. Blir samme barn hentet for sent innenfor en periode på seks måneder, blir foresatte fakturert med kr 200,- for å dekke SFO`s merkostnader.

§ 10   Måltid

Barna har med matpakke. Melk fås kjøpt.

§ 11   Gyldighet og iverksetting

De reviderte vedtektene gjelder fra og med 01.08.2017.


Publisert: 26.04.2018 09.50.53
Sist endret: 14.05.2019 10.47