Permisjon fra undervisningen


Søknad om permisjon sendes til skolen, som vurderer om det er forsvarlig å innvilge søknaden. Søknaden behandles etter kommunale retningslinjer som er forankret i Opplæringslova.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Permisjon fra undervisningen

Permisjon kan gis med hjemmel i Opplæringslova § 2 – 11:

  • Når det er forsvarlig kan en elev etter søknad gis permisjon fra den pliktige opplæringen i inntil to uker. Du har altså ikke krav på permisjon. Det er skolen som avgjør om permisjon er forsvarlig.
  • Elever som hører til et trossamfunn utenfor den norske kirke, har rett til permisjon på trossamfunnets helligdager når foreldrene sørger for nødvendig opplæring i permisjonstiden. Er du omfattet av dette, har du rett til permisjon så lenge du får opplæring av foreldrene dine i permisjonstiden .

Kommunale retningslinjer for permisjon

Søndre Land kommune har følgende retningslinjer knyttet til loven.

  • Kommunen har delegert til rektor å innvilge permisjon inntil 10 dager pr. skoleår
  • En bør unngå permisjon når eleven skal ha eksamen eller tentamen, er midt i store prosjekter, eller har hatt unormalt høyt fravær av andre årsaker. Ved avslag på søknad sender rektor et begrunnet vedtak til foreldrene.
  • Foreldrene må selv sørge for å undervise barna i permisjonstida. En kan ikke kreve at lærerne skal tilrettelegge undervisningen i permisjonstida, men foreldrene kan bruke tilgjengelige årsplaner og arbeidsplaner.
  • Der foreldrene har delt foreldreansvar, kreves det at begge foresatte underskriver søknaden.
  • Søknaden må sendes skolen minst 14 dager før permisjonen er tenkt avviklet.
  • Det er mulig å klage på vedtaket. Klagen sendes skriftlig til rektor innen 3 uker etter mottatt vedtak. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes saken til Fylkesmannens oppvekst- og undervisningsavdeling, som fatter endelig vedtak i saken.

Aktuelle lover og regelverk

Opplæringslova § 2 – 11 (Permisjon fra opplæringa)


Publisert: 05.12.2016 11.57.02
Sist endret: 04.02.2022 14.00