IKT-reglement for grunnskolen

Nedenfor finner du IKT-reglementet for skolene i Søndre Land

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


1. Definisjoner

 • IKT-utstyr: Med IKT-utstyr mener vi all informasjons- og kommunikasjonsteknologi som er i ordinær bruk. Dette gjelder alt fra mobiltelefoner, nettbrett og multimediespillere til bærbare og stasjonære datamaskiner. I tillegg omfatter det nettverk, skrivere og tilhørende utstyr.

2. Reglementets formål

 • Målgruppen for reglementet er elever i skolen.
 • Reglementet avklarer akseptabel bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi for målgruppen.
 • Reglementet søker å hindre utilsiktede og uønskede hendelser.
 • Reglementet vil beskytte brukerne og trygge den pedagogiske læringssituasjonen.
 • Reglementet skal bidra til å avgrense roller, rettigheter og plikter for elever og kommunen.

3. Reglementets omfang

 • Bruk av kommunens IKT-utstyr som disponeres ved skolene.
 • Bruk av privat IKT-utstyr i forbindelse med skolen og/eller via kommunens nettverk.
 • Bruk av programvare som kommunen har gjort tilgjengelig.
 • Publisering av innhold på nett og kommunikasjon ved bruk av privat eller kommunens IKT- utstyr i skoletiden.
 • Elevers IKT-bruk utenom skoletid er i utgangspunktet hjemmets ansvarsområde, men adferd som har tydelig tilknytning til skolen kan likevel falle inn under skolens ansvarsområde.

4. Elevens rettigheter

 • Eleven har rett til oppæring i bruk av IKT for å kunne oppnå kravene om IKT-ferdigheter i henhold til kunnskapsløftet.
 • Eleven har rett på tilgang til velfungerende IKT-utstyr i undervisningen.
 • Alle elever har rett på lik tilgang til IKT-utstyr i forbindelse med gjennomføring av digital eksamen og nasjonale prøver.
 • Eleven har rett til å bli informert om innholdet i IKT- reglementet av skolen.
 • Kommunen kan kun utlevere opplysninger om en enkelt elev eller data som tilhører en elev hvor dette fremgår av inngått samtykke, vedtatte reglementer eller følger av lovgivningen for øvrig.
 • Eleven har rett til å få med seg private data som skolen ikke lenger har anledning til å ta vare på.
 • Skolen vil slette alle personopplysninger om elevene som den ikke lenger har bruk for, dette gjelder dog ikke dersom skolen er lovpålagt å oppbevare opplysningene.
 • Elevens integritet skal på kommunens datasystemer så langt mulig beskyttes slik at informasjon og personlige data ikke kan misbrukes
 • Eleven har rett til å vite at datatrafikk blir logget/registrert. Hensikten med loggingen er å administrere systemet på en forsvarlig måte og ivareta datasikkerheten.

5. Elevens plikter

 • Eleven plikter til å følge skolens pålegg og instrukser om bruk av IKT-utstyr.
 • Elever på ungdomstrinnet plikter å sette seg inn i den informasjonen som skolen gir om regler og vilkår for bruk av IKT-utstyr.
 • IKT- utstyret som er plassert ved den enkelte skole skal behandles med forsiktighet.
 • IKT-utstyr som brukes i skoletiden skal bare brukes til skolerelaterte oppgaver.
 • I skoletiden skal privat IKT- utstyr som mobiltelefoner, bærbare datamaskiner og lignende kun brukes etter avtale med skolen.
 • Chat, spill, privat e-post eller generell surfing skal kun skje etter avtale med skolen.
 • Publisering av innhold på nett og kommunikasjon gjennom kommunens IKT-utstyr skal på ingen måte inneholde tekst, bilder, lyd eller video som er av støtende art, eller som henger ut enkeltpersoner eller grupper.
 • Digital mobbing skal ikke forekomme uavhengig om det skjer via eget eller kommunens IKT- utstyr.
 • Brukernavn og passord skal holdes hemmelig og skal kun anvendes av den aktuelle eleven. Når eleven forlater en datamaskin og andre kan få tilgang til den skal eleven alltid låse eller logge ut av maskinen.
 • Elever skal ikke installere egen programvare på kommunens IKT-utstyr.
 • Installasjon av programvare på Pc-ene som gjør at uvedkommende får adgang til kommunenes nettverk skal ikke forekomme.
 • Eleven plikter å gjøre så godt hun/han kan for ikke å bringe virus eller annen ødeleggende programvare inn i kommunens IKT-utstyr.
 • Eleven plikter å bruke godt nettvett når hun/han bruker kommunens IKT-utstyr.
 • Eleven plikter å undersøke og respektere opphavsretten til materiale, tekst, bilder, musikk, film eller lyd som legges ut på hjemmeside, fellesområder og blogger.
 • Eleven må få samtykke fra medelever/foresatte til å legge ut bilder, lyd og video av dem.
 • Eleven skal rapportere til skolen om misbruk, feil eller andre forhold som kan ha betydning for datasikkerheten.

6. Inngrep og sanksjoner

 • Brudd på IKT-reglementet kan føre til sanksjoner fra skolen.
 • Skolen har et ansvar for å gripe inn overfor elever som mobber eller trakasserer andre elever eller lærere.
 • Bruk av skolens IKT-utstyr som strider mot norsk lov kan bli anmeldt.
 • PCer som brukes under eksamen kan bli kontrollert før og etter avholdt eksamen for å avdekke forsøk på juks.
 • Elever som mobber, diskriminerer eller trakasserer andre ved bruk av kommunens IKT-utstyr kan bli utestengt fra all IKT-bruk i en periode fastsatt av skolen. Særskilt alvorlige tilfeller kan bli anmeldt.
 • Elever som utøver skade på kommunens IKT-utstyr kan bli holdt erstatningsansvarlig.
 • All datatrafikk ved den enkelte skole blir logget.
 • Brudd på IKT-reglementet kan også føre til sanksjoner i henhold til skolens generelle ordensreglement.

7. Ansvarsfraskrivelse

 • Kommunen er ikke ansvarlig for tap av data eller skade på IKT-utstyr som skyldes forhold utenfor kommunens kontroll.
 • Skolen er ikke ansvarlig for å erstatte privat IKT utstyr, mobiler ol. som er tatt med på skolen.

8. Underskrift

Underskrift er å forstå som kvittering på at IKT-reglementet for grunnskolen i Søndre Land er lest og akseptert. 


Publisert: 25.10.2021 09.03.14
Sist endret: 25.10.2021 09.12