Eksamen og karakterer

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Eksamen

Elevene på 10. trinn blir trukket til skriftlig eksamen i ett fag og til èn muntlig eksamen.

Tilrettelegging ved eksamen

Elever med behov for særskilt tilrettelegging skal få lagt forholdene til rette slik at de kan få vist kompetansen sin ut fra kompetansemålene i faget. Tiltakene må være tilpasset behovet til eleven så langt råd er.

Du kan lese mer om eksamen på Utdanningsdirektoratet sin hjemmeside.

Fravær på vitnemålet

Fra og med 8. årstrinn føres alt fravær på vitnemålet. Fraværet føres i dager og enkelttimer. Enkelttimer kan ikke gjøres om til dager.

Eleven eller foresatte kan kreve at årsaken til fraværet blir ført på et vedlegg til vitnemålet. Dette gjelder bare når eleven har lagt fram dokumentasjon på årsaken til fraværet.

Dersom det er mulig, skal eleven legge fram dokumentasjon av fraværet på forhånd.

For inntil 10 skoledager i et opplæringsår, kan eleven kreve at følgende fravær ikke blir ført på vitnemålet:

For at fravær som skyldes helseforhold ikke skal føres på vitnemålet må eleven legge fram legeerklæring som dokumenterer dette. Fravær som skyldes helseforhold må vare mer enn tre dager, og det er bare fravær fra og med fjerde dagen som kan unntas fra vitnemålet. Ved dokumentert risiko for fravær på grunn av funksjonshemming eller kronisk sykdom, kan fravær unntas fra vitnemålet fra og med første fraværsdag.

Fritak fra vurdering med karakter

Følgende har rett på fritak fra vurdering med karakter i grunnskolen:
 • Grunnskoleelever med individuell opplæringsplan (IOP) i faget.
 • Minoritetsspråklige elever i grunnskolen som begynner opplæringen i Norge siste halvdel av et opplæringsår.
 • Elever i grunnskolen som har et enkeltvedtak om særskilt språkopplæring i et innføringstilbud. 
 • Fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål kan gis til elever som har rett til særskilt språkopplæring i ungdomsskolen.
 • Elever som har spesialundervisning i norsk som omfatter skriftlig sidemål.
 • Elever med skade, sykdom eller dysfunksjon diagnostisert av en sakkyndig, som har problemer med å klare begge målformene.
 • Elever har rett til fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål dersom de ikke har gjennomgått ungdomstrinnet i norsk grunnskole.
 • Elever som har tilrettelagt opplæring i kroppsøving og som ikke kan vurderes med karakter har rett til fritak fra vurdering med karakter i faget.

Elever som er fritatt fra vurdering med karakter i fag som blir avsluttet med eksamen skal ikke delta i eksamen i faget.

Orden og oppførsel

Det er ikke anledning til å gi fritak fra vurdering med karakter i orden og oppførsel. Det spesielle med disse karakterene er at elevenes forutsetninger skal tas i betraktning. En elev kan derfor få karakteren god i oppførsel, selv om eleven ikke skulle hatt det etter en objektiv målestokk.

Klage på karakterer

Du har rett til å klage på karakterer som skal stå på vitnemålet ditt. Er du under 15 år, må du ha skriftlig samtykke fra foreldre/foresatte for å klage.

Du kan klage på
 • Standpunktkarakterer, inkludert karakter i orden og oppførsel.
 • Eksamenskarakterer på skriftlige eksamen.
 • Formelle feil ved muntlig eksamen som har hatt betydning for eksamensresultatet. 
 • Avgjørelse om å ikke gi standpunktkarakter.
Frist for å klage
 • Klagefristen er ti dager fra du mottok standpunkt- og eksamenskarakterer. Ber du om begrunnelse for karakteren innenfor klagefristen blir klagefristen avbrutt. Ny frist gjelder fra det tidspunkt du har fått begrunnelsen. 
Klagen

Hvis du klager på skriftlig eksamenskarakter, har du rett til å se besvarelsen din, og til å få framlagt retningslinjer for sensuren, hos rektor. Når det gjelder andre karakterer, har du rett til å kreve begrunnelse for karakteren før du bestemmer deg for å klage.

Hvis du klager på karakter etter skriftlig eksamen, trenger du ikke å skrive en begrunnelse for klagen. Hvis du klager på standpunktkarakter, på karakter i orden og oppførsel eller muntlig avgangsprøve, bør du begrunne klagen.

Klagen sendes til rektor. Rektor sender klagen din og uttalelser fra skolen til Fylkesmannen, som er klageinstans. Du skal ikke sende klagen din direkte til Fylkesmannen, det vil forsinke klagebehandlingen.

Nyttige lenker

Om rettigheter som elev (Elevorganisasjonen)

Slik klager du på karakteren (Ung.no)

Barneombudet

Statsforvalteren i Innlandet (klageinstans) 

Aktuelle lover og regelverk

Forskrift til opplæringslova § 3-25 til § 3-27 (Eksamen)

Forskrift til opplæringslova § 3-20 - § 3-24 (Fritak frå vurdering med karakter)

Forskrift til opplæringslova kap. 5 (Klage på vurdering)


Publisert: 20.10.2016 10.22.48
Sist endret: 08.03.2024 14.41