Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Det kan nå søkes om midler til tiltak. Søknadsfrist er 10.desember 2018

Målgruppe
Målgruppen i tilskuddsordningen er barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer. Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur, fritids- og ferieaktiviteter

Mål for ordningen
Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader.

Dere kan søke om tilskudd til tiltak som:
• bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter
• bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter
• bidrar til deltakelse for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer på alternative mestringsarenaer

Bufdir kan i saksbehandlingen vektlegge følgende:
• omfang av fattigdom i barnefamilier i kommunen eller bydelen
• geografisk spredning ved fordelingen av midlene
• den totale størrelsen på tilskudd til kommunen gjennom ordningen
• samarbeid mellom frivillig sektor og forebyggende tjenester
• integrering av barn og ungdom med innvandrerbakgrunn i lavinntektsfamilier
• tiltak som retter seg mot barn og ungdom som vokser opp med foreldre med rusproblemer/psykiske vansker/utfordringer knyttet til vold
Om tilskuddsordningen:
• Beløp: 291,9 mill.kr (2019). Midlene utlyses med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak for 2019.

• Søknadsfrist: Søknadsfristen for tilskuddsåret 2019 er 10. desember 2018.
• Rapporteringsfrist: 1. april. Dette er en måned etter tilskuddsårets slutt.
• Hvem kan søke: Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler.

For mer informasjon:
https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barnefattigdom/

Kontaktperson i kommunen: Finn Erik Lystad, Leder NAV Søndre Land, tlf. 922 93 316.


Publisert: 23.11.2018 11.03.39
Sist endret: 08.04.2020 11.57